Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Mẫu kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Mẫu C4-08/KB – Giấy nộp tiền vào tài khoản được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Mời các bạn tham khảo và tải về.

Bạn đang xem bài: Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Mẫu C4-08/KB Giấy nộp tiền vào tài khoản

1. Giấy nộp tiền vào tài khoản là gì?

Giấy nộp tiền vào tài khoản đơn giản là một loại giấy tờ, trên đó có các thông tin cần thiết để khách hàng điền vào khi thực hiện hoạt động nộp tiền vào tài khoản tại ngân hàng. Mỗi ngân hàng sẽ có mẫu giấy riêng. Tuy nhiên các tiêu mục thiết kế trên giấy đều thể hiện được việc, khách hàng phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân, thông tin về tài khoản cũng như số tiền mà khách hàng muốn nộp vào tài khoản.

Các tiêu mục yêu cầu khách hàng điền thông tin được ghi rất rõ ràng như họ tên, địa chỉ, số chứng minh thư, số tài khoản và số tiền nộp vào tài khoản …

2. Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày …. tháng …. năm ……

Mẫu số C408/KB
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….……

Người nộp: …………………….…………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Nộp vào tài khoản số: ………………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ……………………………………………………

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: ………………………….

Có TK: ………………………….

Tại KBNN: ……………………………………………………………………………………………..

Mở tại Ngân hàng ủy nhiệm thu: ……………………………………………………………

Nội dung nộp

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

_________________________________________________________________________

Ngân hàng/KBNN ghi sổ ngày … tháng … năm ……….

NGƯI NỘP TIN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

3. Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

C4 08 KB

Nội dung cơ bản của Mẫu giấy nộp tiền vào tài khoản như sau:

GIẤY NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN

Lập ngày……. tháng……. năm………

Người nộp:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

Nộp vào tài khoản số:………………………………….Tại KBNN:………………………………………….

Của:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung nộp

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền bằng chữ:…………………………………………………………………………………………….

KBNN ghi sngày … tháng … năm ……

NGƯỜI NỘP TIỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

4. Cách viết Mẫu C4-08/KB

  • Ghi rõ họ và tên người nộp tiền vào tài khoản
  • Địa chỉ người nộp tiền
  • Ghi rõ số tài khoản
  • Nội dung nộp, số tiền ghi cụ thể

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *