Biểu mẫu

Mẫu C3-02/NS giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

Biểu mẫu đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư theo Nghị định 11/2020

Mẫu C3-02/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

Mẫu C3-02/NS – Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Bạn đang xem bài: Mẫu C3-02/NS giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

1. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư mới nhất 2020

Không ghi vào
khu vực này

Mẫu số 05c
Ký hiệu: C3-02/NS

Số: ………Năm NS: …………

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG VỐN ĐẦU TƯ

Tạm ứng sang thực chi □ Ứng trước chưa đủ điều kiện ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT □

Tên dự án:…………………………………………………………………………………………………………..

Chủ đầu tư: ……………………………….Mã ĐVQHNS:……………………………………………………

Tài khoản: …………………………………Tại KBNN:…………………………………………………………

Tên CTMT, DA:…………………………………………………………………………………………………….

Mã CTMT, DA: …………………………..số CKC, HĐTH…………………………………………………..

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: …………………………………ngày… /…. /……

Và số dư tạm ứng/ứng trước kinh phí đầu tư của dự án:

Đề nghị Kho bạc Nhà nước ……………………thanh toán số tiền đã Tạm ứng /ứng trước chưa đủ ĐKTT thành Thực chi /ứng trước đủ ĐKTT □ theo chi tiết sau:

Nội đung

NDKT

chương

ngành

KT

nguồn

NSNN

Năm

KHV

Số dư tạm ứng/ứng trước

Số đề nghị thanh toán

Số KBNN duyệt thanh toán

Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Ngày…… tháng …. năm….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

————————————————————————————————————————

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Số tiền bằng chữ ……………………………………………..

………………………………………………………………….

Ngày …. tháng …. năm ….

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

PHN KBNN GHI

Nợ TK:

Có TK:

Mã ĐBHC:

2. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư theo thông tư 77/2017

Nội dung cơ bản của giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư như sau:

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG, ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

Tạm ứng sang thực chi Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT

Tên dự án:…………………………………………………………………………………

Chủ đầu tư:………………………………Mã ĐVQHNS:……………………………

Tài khoản:……………………………..Tại KBNN:…………………………………..

Tên CTMT, DA:………………………………………………………………………….

Mã CTMT, DA:…………………………….Số CKC, HĐTH………………………

Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số:…………..ngày…../……/

Và số dư tạm ứng/ứng trước kinh phí đầu tư của dự án:

Đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán số tiền đã Tạm ứng…………/Ứng trước chưa đủ ĐKTT……………thành Thực chi………….Ứng trước đủ ĐKTT……………..theo chi tiết sau:

Nội dung

Mã NDKT

Mã chương

Mã ngành KT

nguồn NSNN

Năm KHV

Số dư tạm ứng/ứng trước

Số đề nghị thanh toán

Số KBNN duyệt thanh toán

Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bằng chữ………………………………………………………………………..

……….., ngày……. tháng……. năm………

Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………….

Bộ phận kiểm soát chi Bộ phận kế toán

Ngày……. tháng……………năm………… Ngày……. tháng………năm…………

Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước vốn đầu tư

mau c3 02 ns

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button