Biểu mẫu

Mẫu C2-14b/NS lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (do Cục Quản lý ngân quỹ, KBNN lập)

Mẫu kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

hoatieu.vn xin giới thiệu đến các bạn mẫu C2-14b/NS – Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (do Cục Quản lý ngân quỹ, KBNN lập) mới nhất hiện nay. Mẫu C2-14b/NS được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Bạn đang xem bài: Mẫu C2-14b/NS lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (do Cục Quản lý ngân quỹ, KBNN lập)

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (do Cục Quản lý ngân quỹ, KBNN lập)

1. Mẫu C2-14b/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Mẫu số C214b/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: ……

LỆNH CHI TRẢ NỢ TRONG NƯỚC BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

(Do Cục Quản lý ngân quỹ – KBNN lập)

Căn cứ kết quả phát hành TPCP đấu thầu, bảo lãnh, phí phát hành

………………………………………………………………………………

Đến hạn thanh toán, ngày …….. tháng ……năm …………………

Yêu cầu Sở giao dịch – Kho bạc Nhà nước chi trả Gốc, lãi, phí phát hành TPCP từ ngân sách cấp: ………………………………………

Đơn vị nhận tiền: ………………………………………………………

Tài khoản số: …………………… Tại NH (KBNN) ………………….

Ngày chuyển tiền: ……………………………………………………..

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: ………………….

Nợ TK: ………………….

Có TK: ………………….

Mã ĐBHC: ……………..

Nội dung thanh toán

NDKT

Mã chương

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn NSNN

Số tiền

1. Thanh toán gốc:

2 Thanh toán lãi:

3. Thanh toán phí và chi phí phát sinh khác từ khoản vay:

Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………


CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NGÂN QUỸ

Ngày …. tháng …. năm ……..
TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

_________________________________________________________________________

SỞ GIAO DỊCH KHO BẠC NHÀ NƯỚC


KẾ TOÁN


KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày …. tháng …. năm …….
GIÁM ĐỐC

2. Mẫu C2-14b/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung cơ bản của lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam (do Cục Quản lý ngân quỹ, KBNN lập) như sau:

BỘ TÀI CHÍNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số C2-14b/NS

(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)

Số:….….…………..

Năm NS:………….

LỆNH CHI TRẢ NỢ TRONG NƯỚC BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

(Do Cục Quản lý ngân quỹ – KBNN lập)

Căn cứ kết quả phát hành TPCP đấu thầu, bảo lãnh, phí phát hành……………………………

Đến hạn thanh toán, ngày…………….tháng…………..năm

Yêu cầu Sở giao dịch – Kho bạc Nhà nước chi trả Gốc, lãi, phí phát hành TPCP từ

ngân sách cấp:…………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị nhận tiền:………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………..Tại NH (KBNN):………………………………………………

Ngày chuyển tiền:…………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán

Mã NDKT

Mã chương

ngành KT

Mã CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn NSNN

Số tiền

1. Thanh toán gốc:

2. Thanh toán lãi:

3. Thanh toán phí phát hành:

Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………

Ngày ………tháng ……..năm………….

Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ Tổng giám đốc KBNN

Sở Giao dịch KBNN

Ngày………tháng……….năm……….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

NGÂN HÀNG A

Ngày……….tháng…….năm………….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

NGÂN HÀNG, KBNN B

Ngày……….tháng…….năm………….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu lệnh chi trả nợ trong nước bằng đồng Việt Nam

mau c2 14b ns

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button