Mẫu C2-05b/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên

Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Mẫu C2-05b/NS – Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Bạn đang xem bài: Mẫu C2-05b/NS: Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTC và Biểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên mới nhất

1. Mẫu C2-05b/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

GIY NỘP TR KINH PHÍ CHO NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

Mẫu số C2-05b/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: …….. Năm NS: …………

Cơ quan tài chính/UBND cấp xã: …………………….

PHẦN KBNN GHI

Đề nghị KBNN: ………………………………………..

Trích tài khoản chi chuyển giao □ hoặc giảm thu chuyển giao □

theo Quyết định số: ……………….. ngày: ……………

Nợ TK: ………………….

Có TK: ………………….

Mã ĐBHC: ………………..

Nội dung

Mã NDKT

Mã chương

Mã ngành KT

nguồn NSNN

Mã CTMT, DA

Số tiền

Tổng cộng

Đồng thời hạch toán tăng thu NSNN cấp trên khi đã quyết toán NSNN □ hoặc giảm chi NS cấp trên □

Nội dung

Mã NDKT

Mã chương

Mã ngành KT

nguồn NSNN

Mã CTMT, DA

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ….……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

CƠ QUAN TÀI CHÍNH/UBND CP XÃ
Ngày … tháng … năm …..

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày … tháng … năm ……

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

2. Mẫu C2-05b/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung cơ bản của giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên như sau:

GiẤY NỘP TRẢ KINH PHÍ CHO NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

Cơ quan tài chính:……………………………………………………………………………….

Đề nghị KBNN:…………………………………………………………………………………….

Trích tài khoản chi chuyển giao………….hoặc giảm thu chuyển giao…………….

theo Quyết định số:………………………….ngày:……………………………………………

Nội dung

NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Mã CTMT, DA

Số tiền

Tổng cộng

Đồng thời hạch toán tăng thu NSNN cấp trên khi đã quyết toán NSNN………hoặc giảm chi NS cấp trên………

Nội dung

NDKT

Mã chương

ngành KT

nguồn NSNN

Mã CTMT, DA

Số tiền

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:……………………………………………………………………………

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Ngày …. tháng …. năm …….

Kế toán trưởng Thủ trưởng

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày …. tháng …. năm …….

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu giấy nộp trả kinh phí cho ngân sách cấp trên

mau c2 05b ns

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *