Biểu mẫu

Mẫu C06-TS: Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

Ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

Mẫu C06-TS: Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép việc sử dụng phôi bìa sổ bảo hiểm xã hội. Mẫu phiếu được cấp theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, nêu rõ thông tin cán bộ phát hành, đơn vị cấp sổ bảo hiểm xã hội… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ bảo hiểm xã hội tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu C06-TS: Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

Nội dung cơ bản của mẫu C06-TS: Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH như sau:

BHXH…………….

BHXH…………….

Mẫu C06-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

PHIẾU SỬ DỤNG PHÔI BÌA SỔ BHXH

Số:……………., ngày:……………….

Họ tên cán bộ phát hành: …………………………………………………………………….

Phôi bìa sổ BHXH có trước khi in: ………………………………. Phôi

Phôi bìa sổ BHXH còn sau khi in: ………………………………… Phôi

Tên các đơn vị cấp sổ BHXH ……………………………………………………………….

Mã các đơn vị …………………………………………………………………………………….

Nội dung:

STT

Diễn giải

Số lượng

1

2

3

1

Số phôi sử dụng

2

Cấp mới

3

Cấp lại do mất, hỏng

4

Cấp lại do điều chỉnh thông tin

5

Cấp lại do đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần

6

Cấp lại do nguyên nhân khác

7

Do đổi sổ BHXH

8

Hỏng do nhà in

9

Hỏng do in

10

Mất do bảo quản

11

Hỏng do bảo quản

12

Giảm khác

HƯỚNG DẪN LẬP
Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH (Mẫu C06-TS)

a) Mục đích: theo dõi số lượng phôi sổ sử dụng khi phát hành sổ.

b) Trách nhiệm lập: cán bộ chuyên quản.

c) Thời gian lập: vào cuối ngày có phát sinh.

d) Phương pháp lập:

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột 1: ghi số thứ tự.

– Cột 2: ghi các nội dung sử dụng phôi bìa sổ Bảo Hiểm Xã Hội.

– Cột 3: ghi số lượng phôi bìa sổ BHXH sử dụng.

Chỉ tiêu hàng ngang: ghi đầy đủ theo tiêu thức quy định.

Mẫu C06-TS: Phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

mau c06 ts

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button