Mẫu biên bản thanh lý công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước

Mẫu biên bản thanh lý công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc thanh lý công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước. Mẫu nêu rõ thông tin của biên bản, nội dung thanh lý… Mẫu được ban hành theo Thông tư 35/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản thanh lý công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước

Đơn vị: ……………………..

BIÊN BẢN THANH LÝ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU

Ngày…. tháng…. năm….

Số: ………………

Nợ: ………………………

Có: ……………………….

Căn cứ Quyết định số ……… ngày …… tháng …… năm ……. của …………….về việc thanh lý công cụ, dụng cụ, vật liệu

Hôm nay vào hồi… giờ, ngày …. tháng …. năm …. tại…. đã tiến hành thanh lý công cụ, dụng cụ, vật liệu

I. HỘI ĐỒNG THANH LÝ GỒM:

Ông (bà): …………………… đại diện …………………………. Chủ tịch Hội đồng

Ông (bà): …………………… đại diện ………………………………. Ủy viên

Ông (bà): …………………… đại diện ………………………………. Ủy viên

Ông (bà): …………………… đại diện ………………………………. Ủy viên

II. TIẾN HÀNH THANH LÝ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, VẬT LIỆU:

Chỉ tiêu

Tên, nhãn hiệu, quy cách

Mã số

Số lượng

Giá trị khi mua

Tình trạng

Ghi chú

I. CCLĐ đang dùng

Cộng

II. CCLĐ, vật liệu trong kho

1. CCLĐ …

2. Vật liệu…

Cộng

Tổng cộng

X

X

X

X

X

III. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG THANH LÝ

………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày thng năm ….
Chủ tịch Hội đồng Thanh lý
(Ký, họ tên)

IV. KẾT QUẢ THANH LÝ

– Chi phí thanh lý: …………………………. (viết bằng chữ): ………………………..

– Giá trị thu hồi: ……………………………. (viết bằng chữ): ………………………..

Ngày thng năm ….

Thủ trưởng đơn vị
(K, họ tên, đóng dấu)

Trưởng phòng Kế toán
(Ký, họ tên)

Người lập bảng
(K, họ tên)

Ghi chú: Biên bản này được lập để xác định việc thanh lý công cụ, dụng cụ, vật liệu và làm căn cứ ghi giảm công cụ, dụng cụ, vật liệu trên sổ kế toán.

Mẫu biên bản thanh lý công cụ, dụng cụ, vật liệu của ngân hàng nhà nước

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *