Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định 2022

Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin nghiệm thu, thông tin tài sản giao nhận… Mẫu được ban hành theo Thông tư 35/2019/NHNN của Ngân hàng nhà nước.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản nghiệm thu và giao nhận tài sản cố định 2022

Đơn vị: ……………………..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày … tháng … năm …

Số: …………

Nợ: …………………

Có: …………………

Căn cứ Quyết định số ……. ngày … tháng … năm … về việc bàn giao TSCĐ

Hôm nay vào hồi … giờ, ngày …. tháng …. năm …. tại …. đã tiến hành nghiệm thu … giao nhận TSCĐ ….

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện bên giao

– Ông (bà) ……………………….. chức vụ ………………..

– ……………..

2. Đại diện bên nhận

– Ông (bà) ……………………….. chức vụ ………………..

– ………………

Địa điểm giao nhận TSCĐ …………………………………………………………………………………

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

STT

Tên, ký hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TSCĐ

Nước sản xuất (XD)

Năm sản xuất

Năm đưa vào sử dụng

Công suất (diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá TSCĐ

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

Giá mua (Giá thành sản xuất)

Chi phí vận chuyển

Chi phí chạy thử

Nguyên giá TSCĐ

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

Cộng

X

X

X

X

X

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

STT

Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng

Đơn vị tính

Số lượng

Giá trị

A

B

C

1

2

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bên nhận
Trưởng phòng Kế toán
(K, họ tên)

Người nhận
(K, họ tên)

Bên giao
Đại diện
(K, họ tên)

Ghi chú:

– Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ được lập khi có TSCĐ mới đưa vào sử dụng hoặc điều chuyển TSCĐ cho đơn vị khác, là căn cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán lập Thẻ TSCĐ, ghi Sổ TSCĐ, sổ kế toán có liên quan khác.

– Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ lập cho từng TSCĐ. Đối với trường hợp giao nhận cùng một thời điểm nhiều tài sản cùng loại và do cùng một đơn vị giao có thể lập chung một Biên bản nghiệm thu và giao nhận TSCĐ.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *