Biểu mẫu

Mẫu biên bản ghi nhận kết quả thanh tra

Mẫu biên bản ghi nhận kết quả thanh tra là gì? Mẫu biên bản ghi nhận kết quả thanh tra gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu biên bản ghi nhận kết quả thanh tra là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc ghi nhận kết quả thanh tra. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin ghi nhận kết quả… Mẫu được ban hành theo Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản ghi nhận kết quả thanh tra

………………(1)
ĐOÀN THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN
Ghi nhận kết quả thanh tra

Thực hiện Quyết định thanh tra ……….(2) số ….. ngày …../…../….. của ……………………………..(3), từ ngày …../…../….. đến hết ngày …../…../….., Đoàn thanh tra………(4) đã tiến hành thanh tra thực tế tại …………………….(5).

Hôm nay, hồi…..giờ…..ngày…..tháng…..năm…..

Tại: ……………………………………………………………………………

– Đoàn thanh tra gồm:

1. …………………………………………………………………………..;(6)

2. …………………………………………………………………………..;

………………………………………………………………………………

– Đã làm việc với ………………(5)…………………là đối tượng thanh tra và

đại diện cơ quan, đơn vị gồm:

1. …………………………………………………………………………..;(7)

2. …………………………………………………………………………..;

………………………………………………………………………………

– Đại diện cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan: (nếu có)

………………………………………………………………………….;(8)

……………………………………………………………………………..

Để thông qua Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra về …………………..(9) như sau:

I. KẾT QUẢ THANH TRA:

(10)…………………………………………………………………………

II. NHẬN XÉT:

Ưu điểm: ……………………………………………………………………

Tồn tại, khuyết điểm, sai phạm (nếu có):……………………………………

Nguyên nhân của tồn tại, sai phạm, khuyết điểm:

………………………………………………………………………………

Những biện pháp mà Đoàn thanh tra đã áp dụng (nếu có):

………………………………………………………………………………

III. KIẾN NGHỊ:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

IV. Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG THANH TRA:

……………………………………………………………………………..

Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra kết thúc hồi……..giờ……..cùng ngày, được lập thành…..bản có giá trị như nhau (mỗi bên liên quan giữ một bản) và đã được đọc cho mọi người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và đại diện các bên ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LÀ ĐỐI TƯỢNG THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………………………(11)
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button