Biểu mẫu

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc đánh giá lại tài sản cố định. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, thông tin đánh giá… Mẫu được ban hành theo Thông tư 35/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Đơn vị: ……………………..

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ngày …. tháng …. năm ……..

Số: ………………

Nợ: …..………………

Có: …..……………….

Căn cứ Quyết định số ………. ngày …. tháng …. năm …. của …………… về việc đánh giá lại TSCĐ

Hôm nay vào hồi … giờ, ngày …. tháng …. năm …. tại …. đã tiến hành đánh giá lại TSCĐ….

– Ông (bà) ……………………. Chức vụ ……………… Đại diện ………………. Chủ tịch Hội đồng

– Ông (bà) ……………………. Chức vụ ……………… Đại diện …………..….. Ủy viên

– Ông (bà) ………………..….. Chức vụ …………….… Đại diện ………………. Ủy viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT

Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ

Số hiệu TS CĐ

Số Thẻ TS CĐ

Giá trị đang ghi sổ

Giá trị theo đánh giá lại

Chênh lệch

Nguyên giá

Giá trị hao mòn

Giá trị còn lại

Nguyên giá

Giá trị hao mòn

Giá trị còn lại

Tăng

Giảm

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

Cộng

X

X

Kết luận: ………………………………………………………………………………………………………….

Ủy viên/ Người lập
(Ký, họ tên)

Trưởng phòng Kế toán
(Ký, họ tên)

Chủ tịch Hội đồng
(K, họ tên)

Ghi chú: Biên bản đánh giá lại TSCĐ được lập khi có quyết định đánh giá lại TSCĐ của cấp có thẩm quyền, là căn cứ để ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng giảm) do đánh giá lại TSCĐ).

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button