Biểu mẫu

Mẫu báo cáo việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV

Báo cáo việc đánh giá năng lực xét nghiệm

Mẫu báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV

Mẫu báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV. Mẫu nêu rõ thông tin báo cáo, nội dung đánh giá… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV như sau:

…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

Số: …./BC -……

……….., ngày….. tháng….năm 20….

Kính gửi: Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế

Căn cứ Thông tư số ……../2013/TT – BYT ngày…../…/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV;

Thực hiện sự phân công của Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế về việc kiểm tra năng lực xét nghiệm của phòng …… ……kết quả kiểm tra của cơ sở như sau:

TT

Kiểm tra năng lực xét nghiệm

Kết quả

(Đạt/không đạt)

1

Kết quả xét nghiệm do phòng xét nghiệm tự làm trên các mẫu bệnh phẩm .

2

Kết quả xét nghiệm của bộ mẫu đánh giá năng lực xét nghiệm HIV.

Kèm theo bản chi tiết kết quả đối chiếu của các mẫu do phòng xét nghiệm tự làm và phòng tham chiếu kiểm tra, bản chi tiết kết quả xét nghiệm trên bộ mẫu đánh giá năng lực xét nghiệm.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra năng lực xét nghiệm của phòng xét nghiệm thuộc cơ sở đề nghị, …….. …..đề nghị Cục Phòng, chống HIV/AIDS xem xét giải quyết theo quy định.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Cơ sở đề nghị;

– Lưu VT.

Thủ trưởng đơn vị có cơ sở xét nghiệm HIV được chỉ định kiểm tra
(ký tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo về việc đánh giá năng lực xét nghiệm HIV

mau bao cao viec danh gia nang luc xet nghiem hiv

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button