Biểu mẫu

Mẫu báo cáo tình hình và kế hoạch hỗ trợ tư vấn

Mẫu báo cáo tình hình và kế hoạch hỗ trợ tư vấn là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản báo cáo tình hình và kế hoạch hỗ trợ tư vấn

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình và kế hoạch hỗ trợ tư vấn là gì?

Mẫu báo cáo tình hình và kế hoạch hỗ trợ tư vấn là mẫu bản bảo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình và kế hoạch hỗ trợ tư vấn. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kế hoạch hỗ trợ tư vấn… Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tình hình và kế hoạch hỗ trợ tư vấn

2. Mẫu báo cáo tình hình và kế hoạch hỗ trợ tư vấn

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ…………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM 20… VÀ KẾ HOẠCH HỖ TRỢ TƯ VẤN CHO DNNVV NĂM 20…

(Dành cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, cơ quan hỗ trợ DNNVV)

1. Đánh giá tình hình thực hiện hỗ trợ tư vấn cho DNNVV năm …….. (năm trước năm kế hoạch):

– Tóm tắt tình hình triển khai thực hiện: Đánh giá thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được:

+ Số DNNVV được hỗ trợ tư vấn:

+ Số hợp đồng tư vấn được hỗ trợ:

+ Lĩnh vực hỗ trợ:

+ Địa bàn hỗ trợ:

+ Kinh phí hỗ trợ: (phân chia theo các nguồn: NSNN, huy động tài trợ…).

(Ghi chú: kèm bảng kê chi tiết các trường hợp được nhận hỗ trợ tư vấn)

– Đánh giá hoạt động hỗ trợ tư vấn cho DNNVV: công tác tư vấn của cá nhân tư vấn, mạng lưới tư vấn, mức độ áp dụng giải pháp của DNNVV

– Đề xuất, kiến nghị và các nội dung khác (nếu có).

2. Kế hoạch thực hiện hỗ trợ tư vấn năm … (năm kế hoạch)

a) Nhu cầu hỗ trợ tư vấn của DNNVV thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

b) Kế hoạch hỗ trợ tư vấn: (Thuyết minh cụ thể về đối tượng, lĩnh vực, thời gian, địa điểm, số lượng DNNVV, số lượng hợp đồng, mức hỗ trợ trung bình/hợp đồng… dự kiến thực hiện)

c) Tổ chức thực hiện

– Các đơn vị được giao triển khai nhiệm vụ (thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh).

– Phương thức triển khai (trong đó nêu rõ hình thức thực hiện, cách thức phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan).

– Các biện pháp khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai.

………, ngày ….. tháng ….. năm …..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, chức danh và đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình và kế hoạch hỗ trợ tư vấn

mau bao cao tinh hinh va ke hoach ho tro tu van 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button