Biểu mẫu

Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin là gì? Mẫu bản báo cáo tiếp nhận thông tin gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản báo cáo tiếp nhận thông tin

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin là gì?

Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tiếp nhận thông tin. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về người học…

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

2. Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

……(1)……
……..(2)……..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO TIẾP NHẬN THÔNG TIN
Về (vụ việc/trường hợp người học/nhu cầu) ………………(3)

1. Nguồn nhận thông tin:

Thông qua (điện thoại/gặp trực tiếp/người khác báo): …………………………………………….

Thời gian nhận thông tin: ……….giờ ……..phút, ngày ………. tháng ……….. năm ………….

2. Thông tin về người học (yêu cầu tính bảo mật)

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………….. Lớp: ………………………………………

Giới tính: ……………………………………………………….. Dân tộc: …………………………………..

Địa chỉ gia đình của người học: …………………………………………………………………………..

Họ tên, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ của cha, mẹ (hoặc người giám hộ): ………………………………….. Điện thoại: …………………………………

Hoàn cảnh gia đình của người học: ………………………………………………………………………

Nội dung của vụ việc hoặc nhu cầu của người học: ………………………………………………..

3. Tình trạng hiện tại của người học

Về thể chất: ……………………………………………………………………………………………………….

Về tinh thần của người học:…………………………………………………………………………………

Vấn đề khác (ghi rõ) …………………………………………………………………………………………..

……….., ngày … tháng … năm 20…..
Người tiếp nhận thông tin (4)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan chủ quản

(2) Tên đơn vị

(3) Nêu rõ về vụ việc hoặc nhu cầu của học sinh.

(4) Mẫu này sau khi hoàn thiện sẽ được chuyển cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học.

Mẫu báo cáo tiếp nhận thông tin

mau bao cao tiep nhan thong tin 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button