Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết thúc khoản vay – Báo cáo kết thúc khoản vay

Báo cáo kết thúc khoản vay

Mẫu báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án

Mẫu báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin về khoản vay… Mẫu được ban hành theo Thông tư 58/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo kết thúc khoản vay – Báo cáo kết thúc khoản vay

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án như sau:

(TÊN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC
BẢO LÃNH)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:……
V/v: Báo cáo kết thúc khoản vay cho dự án

……., ngày….. tháng…… năm…….

Kính gửi: Bộ Tài chính

– Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

– Căn cứ Thông tư số –/2018/TT-BTC ngày … tháng … năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh;

(Tên Đối tượng được bảo lãnh) xin báo cáo Bộ Tài chính kết thúc khoản vay dự án (Tên dự án) theo Thỏa thuận vay ký ngày …. giữa (Tên Đối tượng được bảo lãnh) và (Tên ngân hàng cho vay) được Chính phủ bảo lãnh như sau:

1. Các thông tin tổng hợp về khoản vay

– Số, ngày của Thỏa thuận vay;

– Bên cho vay;

– Bên vay;

– Ngày của Thư bảo lãnh;

– Số tiền ký vay;

– Các điều kiện thời hạn, lãi suất, phí của khoản vay;

– Số tiền thực rút và bản kê chi tiết các khoản đã rút;

– Số tiền đã trả và bản kê các đợt trả gốc, lãi, phí;

– Số phí bảo lãnh đã trả (bản kê chi tiết).

2. Thư xác nhận đã trả hết nợ của Bên cho vay (bản sao chứng thực).

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: …

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO LÃNH
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo về việc kết thúc khoản vay cho dự án

mau bao cao ket thuc khoan vay

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button