Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ nguồn vốn huy động của ngân hàng chính sách xã hội

Mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ nguồn vốn huy động của ngân hàng chính sách xã hội là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả cho vay ưu đãi. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh và xã hội.

NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ nguồn vốn huy động của ngân hàng chính sách xã hội

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHO VAY ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG TỪ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG

(Từ 01/01/……….. đến …/…/……..)

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước)

Đơn vị: triệu đồng, người

STT

Tỉnh, Thành phố

Nguồn vốn cho vay

Doanh số cho vay

Số vốn tồn đọng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

TỔNG CỘNG

X

X

X

…, ngày … tháng … năm …..
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu báo cáo kết quả cho vay ưu đãi từ nguồn vốn huy động của ngân hàng chính sách xã hội

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button