Biểu mẫu

Mẫu báo cáo hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

Báo cáo hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

Mẫu báo cáo về hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

Mẫu báo cáo hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới. Mẫu được ban hành theo Thông tư 18/2019/TT-BGTVT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

Báo cáo về hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

Đơn vị ĐK XCG….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày……tháng……năm…

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

(Từ ngày…tháng… năm… đến ngày…tháng… năm…)

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới……………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………ĐT:……………….. FAX: ……………………

Báo cáo tình hình hoạt động trong kỳ (từ ngày…… đến ngày…… ) như sau:

1. Diện tích đơn vị đăng kiểm, nhà xưởng, bãi đỗ xe:

(Không/có thay đổi so với kỳ kiểm tra, đánh giá lần trước – yêu cầu ghi rõ những thay đổi nếu có).

2. Thiết bị kiểm định, dụng cụ kiểm tra:

– Số dây chuyền:……………………………………………………………………………………………….

– Thiết bị kiểm định, dụng cụ kiểm tra bổ sung trong kỳ: ………………………………………..

– Tình trạng hoạt động hiện tại của thiết bị: …………………………………………………………..

3. Thiết bị thông tin lưu trữ và truyền số liệu:

– Thiết bị bổ sung trong kỳ: …………………………………………………………………………………

– Tình trạng hoạt động hiện tại của thiết bị: …………………………………………………………..

4. Các trang thiết bị khác:

– Trang thiết bị kiểm định bổ sung trong kỳ: ………………………………………………………….

– Tình trạng hoạt động hiện tại của trang thiết bị: …………………………………………………..

– Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: (có/không) ……………………….

5. Nhân lực của đơn vị đăng kiểm: (lập danh sách theo mẫu Phụ lục 3 của Thông tư này)

6. Thực hiện quy trình:

– Nêu đầy đủ các vi phạm, kỷ luật của đơn vị, cá nhân (nếu có) trong kỳ báo cáo.

7. Sổ theo dõi, chế độ báo cáo và quản lý, sử dụng ấn chỉ kiểm định:

– Các loại sổ theo quy định: (đủ/thiếu) ………………………………………………………………….

– Việc ghi chép thông tin trong các sổ: (đủ/thiếu) …………………………………………………..

– Sử dụng và cấp phát ấn chỉ:

8. Thực hiện thanh toán:

– Thanh toán tiền ấn chỉ kiểm định: (đủ/thiếu)………………………………………………………..

– Thanh toán tiền kiểm tra thiết bị: (đủ/thiếu)…………………………………………………………

– Thanh toán các khoản khác: (đủ/thiếu) ……………………………………………………………….

9. Kiểm kê ấn chỉ:

1. Loại ấn chỉ:

2 …………………………………………………..

Số lượng tồn kỳ trước:………..……

Số lượng nhận mới trong kỳ:…..…..

Số lượng sử dụng:…………………

Số lượng hỏng:…………….………

Số lượng tồn:………………………

Từ số………… đến số ……………

Số lượng tồn kỳ trước:……………………………….

Số lượng nhận mới trong kỳ:……………………..

Số lượng sử dụng:……………………………….……

Số lượng hỏng:…………………………………………

Số lượng tồn:……………………………………………

Từ số ………………….. đến số…………………

10. Đề nghị của đơn vị đăng kiểm:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
(Ký, đóng dấu)

Mẫu báo cáo hoạt động kiểm định của đơn vị kiểm định xe cơ giới

mau bao cao hoat dong kiem dinh cua don vi kiem dinh xe co gioi 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button