Biểu mẫu

Mẫu báo cáo đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lợi nhuận dự án đầu tư

Báo cáo đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lợi nhuận dự án đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo về việc đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lợi nhuận dự án đầu tư

Mẫu báo cáo đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lợi nhuận dự án đầu tư là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lơi nhuận dự án đầu tư ra nước ngoài. Mẫu được ban hành theo Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lợi nhuận dự án đầu tư

Báo cáo đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lợi nhuận dự án đầu tư ra nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN CHUYỂN LỢI NHUẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nhà đầu tư… (tên nhà đầu tư) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số … ngày… tháng… năm…với các nội dung như sau:

Tên dự án/Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài: …

Mục tiêu hoạt động: …

Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư: … đồng tiền thực hiện dự án, tương đương … đô la Mỹ.

Vốn đã chuyển ra nước ngoài lũy kế đến nay:…đồng tiền thực hiện dự án, tương đương … đô la Mỹ.

Lợi nhuận được chia của nhà đầu tư trong năm tài chính … là:

Đơn vị tính: Đồng tiền thực hiện dự án và tương đương đô la Mỹ

$

Tổng lợi nhuận sau thuế của dự án

Lợi nhuận sau thuế được chia của nhà đầu tư

Lợi nhuận xin gia hạn

Nhà đầu tư đề nghị Quý Bộ chấp thuận cho nhà đầu tư được gia hạn lần thứ … thời hạn chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài của năm …đến ngày….tháng….năm … theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Lý do gia hạn: …

Hết thời gian gia hạn, nhà đầu tư sẽ thực hiện việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

Nhà đầu tư cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung kê khai.

Tài liệu gửi kèm:

Báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương của dự án tại nước ngoài cho năm tài chính …

Làm tại …., ngày … tháng … năm …
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

Mẫu báo cáo đề nghị gia hạn thời hạn chuyển lợi nhuận dự án đầu tư

mau bao cao de nghi gia han thoi han chuyen loi nhuan du an dau tu 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button