Biểu mẫu

Mẫu báo cáo công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng/01 năm

Biểu mẫu báo cáo trợ giúp pháp lý

Mẫu báo cáo công tác trợ giúp pháp lý

Mẫu báo cáo công tác trợ giúp pháp lý là biểu mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo tổng hợp về tình hình trợ giúp pháp lý trong 6 tháng đến 1 năm. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết mẫu báo cáo.

Bạn đang xem bài: Mẫu báo cáo công tác trợ giúp pháp lý 6 tháng/01 năm

Mẫu số 12-TP-TGPL
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BTP)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH/
THÀNH PHỐ…….
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …./BC-TGPL

…………., ngày thángnăm ….

BÁO CÁO CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 06 THÁNG/01 NĂM

I. Kết quả thực hiện TGPL

1. Triển khai thực hiện Luật và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành: bao gồm xây dựng văn bản, kế hoạch hoạt động trợ giúp pháp lý; hướng dẫn nghiệp vụ; bồi dưỡng, tập huấn…

2. Kết quả thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý (kèm số liệu theo biểu thống kê), có so sánh với cùng kỳ năm trước.

3. Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các văn bản về giảm nghèo (mục này chỉ Báo cáo định kỳ theo năm).

4. Hoạt động phối hợp (mục này chỉ báo cáo định kỳ theo năm).

– Hoạt động phối hợp với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương (như Đoàn luật sư, Hội luật gia…).

– Hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính.

– Hoạt động phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác.

II. Tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, kinh phí

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí.

2. Tổ chức bộ máy.

III. Nhận xét, đánh giá

1. Thuận lợi, khó khăn.

2. Nguyên nhân.

3. Đề xuất, kiến nghị.

IV. Phương hướng hoạt động và giải pháp.

Nơi nhận:
– ……..;
– Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo trợ giúp pháp lý

bao cao tro giup phap ly 1

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button