Biểu mẫu

Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật là gì? Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bảng tổng hợp về số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Định nghĩa mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật là gì?

Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp về số liệu báo cáo tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mẫu nêu rõ nội dung tổng hợp, số liệu báo cáo…

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2. Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THUỘC THẨM QUYỀN

(Kèm theo Báo cáo số: …/BC-….(1) ngày …/…/….. của ….(2))

STT

Loại văn bản

Số văn bản quy định chi tiết cần ban hành theo kế hoạch

Số văn bản quy định chi tiết đã được ban hành

Số văn bản quy định chi tiết chậm ban hành so với kế hoạch

Số văn bản được kiểm tra, rà soát

Số văn bản trái pháp luật

Số văn bản có quy định trái, mâu thuẫn,chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội

Tình trạng xử lý

Ghi chú

Số văn bản đã xử lý

Số văn bản chưa xử lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Giải thích Mẫu số 1:

(*) Mẫu này sử dụng để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc thẩm quyền.

(1) Chữ viết tắt tên của cơ quan lập báo cáo.

(2) Tên của cơ quan lập báo cáo.

* Cột (2): Ghi rõ loại văn bản quy định chi tiết, ví dụ: Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân,…

* Cột (3): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền cần ban hành trong năm báo cáo theo kế hoạch.

* Cột (4): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết đã được ban hành thuộc thẩm quyền trong kỳ báo cáo.

* Cột (5): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền chậm ban hành so với kế hoạch trong kỳ báo cáo.

* Cột (6): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền đã ban hành trong kỳ báo cáo được kiểm tra, rà soát.

* Cột (7): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành trong kỳ báo cáo có dấu hiệu trái pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm tra văn bản.

* (8): Ghi tổng số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành trong kỳ báo cáo có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội được phát hiện qua hoạt động rà soát văn bản.

* Cột (9), (10): Ghi số văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành trong kỳ báo cáo trái pháp luật; có quy định trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không hợp lý, khả thi, không phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội đã được hoặc chưa được xử lý bằng các hình thức kiến nghị: hủy bỏ, đình chỉ thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

* Cột (11): Cơ quan lập báo cáo có thể ghi và giải thích thêm một số vấn đề liên quan, giải thích lý do không điền được thông tin vào các cột trước đó.

Lưu ý: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ không phải báo cáo số liệu tại các cột (3), (4) và (5).

Mẫu bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật

mau bang tong hop so lieu bao cao ve tinh hinh ban hanh van ban quy pham phap luat 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button