Biểu mẫu

Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng

Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng là mẫu bảng kê khai được lập ra để kê khai về quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin quá trình công tác… Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Bạn đang xem bài: Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng

BẢNG KÊ KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP NGÂN HÀNG VIỆT NAM”

Họ và tên:……………………………. Nam, nữ………….. Bí danh (nếu có)……………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………..

Quê quán (quốc tịch):………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………….

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại:………………………………………………………………

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Đơn vị công tác

Thời gian làm công tác Ngân hàng

Thời gian quy đổi (nếu có)

Cộng thời gian để xét khen thưởng

Ghi chú

(các vấn đề khác hoặc kỷ luật nếu có)

1

2

3

4

5

6

7

….………, ngày…tháng…năm…

Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Trường hợp người đề nghị khen thưởng Kỷ niệm chương đã mất thì đơn vị quản lý lập bảng kê khai quá trình công tác cho cá nhân.

– Đối với cá nhân thuộc Quỹ tín dụng nhân dân cần có thêm xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

Mẫu bảng kê khai quá trình công tác của cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương ngành Ngân hàng

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button