Biểu mẫu

Mẫu bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Mẫu bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là mẫu bản khai được lập ra để khai về thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Mẫu nêu rõ nội dung khai, thông tin lô hàng…

(Tổ chức, cá nhân nhập khẩu)
——-

Bạn đang xem bài: Mẫu bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …

(Địa danh), ngày… tháng… năm…

BẢN KHAI THÔNG TIN
Về lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Kính gửi: ……(1)…….

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ……………………………………..………

Đại diện theo pháp luật của tổ chức: ……………………………..…..…..

Địa chỉ: ………………………………..………………………………..…….

Số điện thoại:…………………….; Fax ………… ; Email…………………

Cơ quan Hải quan làm thủ tục: …………………………………….………

Tổ chức giám định: ……………………………………..…………….…….

Địa điểm kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu: ……………….…..…

Dự kiến ngày kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu:……………….…

Lô hàng phế liệu nhập khẩu được kiểm tra chất lượng, có các nội dung sau:

TT

Tên phế liệu nhập khẩu (mã HS)

Đặc tính kỹ thuật (loại, hình dạng,…)

Xuất xứ (đơn vị/ nước xuất khẩu)

Khối lượng phế liệu nhập khẩu (tấn)

Ngày nhập khẩu

Theo giấy xác nhận

Đã nhập

Nhập lần này

Còn lại chưa nhập

1

Nhựa phế liệu…

màng/bao bì,….

Công ty A/ Nhật

100.000

50.000

20.000

30.000

…..

2

Lô…

Hồ sơ nhập khẩu gồm:

– Hợp đồng (Contract) số: …………………………………………………………………

– Danh mục phế liệu (Packing list):…………………………………………………….

– Chứng chỉ/chứng nhận/chứng thư giám định của tổ chức giám định nước ngoài được thừa nhận theo quy định của pháp luật (đối với trường hợp áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 60 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 34 Điều 3 Nghị định này).

– Hóa đơn (Invoice) số: …………………………………………………………………….

– Vận đơn (Bill of Lading) số: …………………………………………………………..

– Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (bản tự khai điện tử) số: ………………………

– Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có) số: ……………………………..……….

– Chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (nếu có) số: … do…cấp…..

– Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa.

– Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

– Văn bản xác nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu (bản chính).

– Bản sao văn bản xác nhận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan được ủy quyền (đối với trường hợp áp dụng theo quy định tại khoản 6 Điều 60 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP).

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các nội dung kê khai về hồ sơ của lô phế liệu nhập khẩu, đồng thời cam kết chất lượng lô phế liệu nhập khẩu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổ chức giám định;
– Lưu:…

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; ký số hoặc được xác thực bằng chữ ký điện tử trong trường hợp quét từ bản chính)

Ghi chú: (1) Cơ quan đã cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở sản xuất và cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu

Mẫu bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button