Biểu mẫu

Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử lớp 7 giảm tải theo công văn 4040

TUẦN

TIẾT

Bạn đang xem bài: Kế hoạch giáo dục môn Lịch sử lớp 7 giảm tải theo công văn 4040

BÀI/CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

Phần một. Khái quát lịch sử thế giới trung đại

1

1

Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu.

Mục 1. Sự hình thành xã hội PK ở châu Âu

Tập trung vào sự thành lập các vương quốc mới …và sự hình thành quan hệ sản xuất PK ở châu Âu

Mục 2. Lãnh địa phong kiến

Tập trung vào khái niệm lãnh địa và đặc điểm kinh tế lãnh địa

Mục 3. Sự xuất hiện các thành thị

HS tự học

2

Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Mục 2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

HS tự học

2

Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu.

Cả bài

HS tự đọc

3

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến.

Mục 1: Sự hình xã hội phong kiến Trung Quốc

– Chỉ tập trung vào sự hình thành quan hệ sản xuất phong kiến ở Trung Quốc

4

Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến (tiếp theo).

Mục 4. Trung Quốc thời Tống- Nguyên

– HS tự đọc

3

5

Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến.

Mục 1: Những trang sử đầu tiên

– HS tự đọc

Mục 2. Ấn Độ thời PK

– Hướng dẫn HS lập bảng niên biểu

3

6

Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

Mục 1. Sự hình thành các vương quốc chính ở ĐNÁ

– Tập trung vào sự ra đời của các quốc gia cổ

Mục 2.Sự hình thành và phát triển của các quốc gia ĐNÁ

Hướng dẫn HS lập bảng niên biểu

Mục 3. Vương quốc Campuchia

– HS tự học

Mục 4. Vương quốc Lào

4

7

Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến.

8

Làm bài tập lịch sử

Phần hai. Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương I. Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỉ X)

5

9

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập.

Mục 1. Ngô Quyền dựng nền độc lập

Mục 2: Tình hình chính trị cuối thời Ngô

Gộp 2 mục thành mục 1. Nước ta dưới thời Ngô

HS tự tham khảo danh sách 12 sứ quân

10

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê.

6

11

Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê (tiếp).

Mục II.1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ

– Chỉ tập trung vào nông nghiệp và đúc tiền

Mục II.2. Đời sống xã hội văn hóa

– HS tự học

12

Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước.

Mục 1. Sự thành lập nhà Lý

– Chỉ tập trung vào 3 sự kiện: nhà Lý ra đời, dời đô và đổi tên nước

Mục 2. Luật pháp và quân đội

– Chỉ cần nêu được sự kiện ra đời bộ luật hình thư, tập trung vào quân đội (tổ chức và chính sách)

7

13

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077).

Mục I. Giai đoạn thứ nhất (1075)

– Chỉ tập trung vào sự kiện chủ động tấn công để tự vệ của Lý Thường Kiệt và ysnghiax của sự kiện đó

Chương II. Nước Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI – XII)

7

14

Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077) (tt)

8

15

Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá.

Mục I. Đời sống kinh tế

– HS tự học

Mục II.1 Những thay đổi về mặt xã hội

– HS tự học

16

Ôn tập kiểm tra giữa kì 1

9

17

Kiểm tra giữa kì 1

9

18

LSĐP: Thăng Long thời Lý từ TK XI đến TK XIII

Chương III. Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII – XIV)

10

19

Chủ đề. Đại Việt dưới thời Trần

I. Sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ PK tập quyền

Mục I bài 13

Bố cục như sau:

– Mục I. Sự thành lập nhà Trần và sự củng cố chế độ PK tập quyền. Tập trung vào các nội dung:

+ Nêu được thời gian nhà Trần thay nhà Lý

+ Vẽ được sơ đồ bộ máy nhà nước dưới thời Trần

+ Nêu được tên bộ luật được ban hành dưới thời Trần

Mục II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược dưới thời Trần. Tập trung vào các nội dung:

+ Lập bảng thống kê theo ý chính (cuộc kháng chiến lần….,âm mưu xâm lược của Mông Cổ/nhà Nguyên, chuẩn bị kháng chiến của nhà Trần, các chiến thắng tiêu biểu, kết quả).

+ Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của 3 lần kháng chiến.

Mục III. Tình hình kinh tế- văn hóa thời Trần.

+ Chỉ cần nêu được nổi bật về nông nghiệp và thương nghiep.

+ Nêu được nét chính về giáo dục và sự ra đời của Quốc sử viện, Đại Việt sử kí toàn thư

10

20

Chủ đề. Đại Việt dưới thời Trần

II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược dưới thời Trần.

Mục I bài 14

11

21

Chủ đề. Đại Việt dưới thời Trần

II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược dưới thời Trần.(tt)

Mục II bài 14

Tiết 22

Chủ đề. Đại Việt dưới thời Trần

II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược dưới thời Trần.(tt)

Mục III bài 14

12

23

Chủ đề. Đại Việt dưới thời Trần

II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược dưới thời Trần.(tt)

Mục IV bài 14

24

Chủ đề. Đại Việt dưới thời Trần

III. Tình hình kinh tế, văn hóa

Mục I bài 15. Sự phát triển kinh tế

– Chỉ cần nêu được nổi bật về nông nghiệp và thương nghiep.

13

25

Chủ đề. Đại Việt dưới thời Trần

III. Tình hình kinh tế, văn hóa(tt)

Mục II bài 15. Sự phát triển văn hóa

– Nêu được nét chính về giáo dục và sự ra đời của Quốc sử viện, Đại Việt sử kí toàn thư

26

Ôn tập về nhà Trần

14

27

HĐTNST: Xem phim về kháng chiến của nhà Trần

14

28

Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối TK XIV

Mục I. Tình hình kinh tế- xã hội

– HS tự học

Mục II. Nhà Hồ và những cải cách của Hồ Quý Ly

15

29

Bài tập lịch sử

Bài 17. Ôn tập chương II và III

Cả bài

– HS tự học

Chương IV. Đại Việt từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX thời Lê sơ

15

30

Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV.

31

LSĐP: Thăng Long thời Trần từ TK XIII đến TK XV

16

32

Bài tập lịch sử

17

33

HĐTNST :Xem phim

34

HĐTNST: Vẽ sơ đồ tư duy

18

35

Ôn tập cuối kì 1

36

Kiểm tra cuối kì 1

HỌC KÌ II- 17 TUẦN (34 TIẾT)

19

Tiết 37

38

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427).

I. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427).(tt)

II. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Mục I bài 19

Mục II và III.1.2 bài 19

Sắp xếp cấu trúc lại nội dung các mục thành 3 nội dung chính như sau:

I. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa

– II. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (chỉ lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu, tập trung vào trận Tốt Động-Chúc Động và Chi Lăng – Xương Giang)

III. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử

20

39

Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) (tt)

Mục III.3 bài 19 và bài tập

40

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527).

I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật

Mục I bài 20

21

41

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (tt)

II. Tình hình kinh tế, xã hội

Mục II. Tình hình kinh tế – xã hội

– Chỉ tập trung vào tình hình kinh tế

42

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 – 1527) (tt)

III. Tình hình văn hóa , giáo dục

IV. Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc

Mục III. Tình hình văn hóa, giáo dục

Mục IV. Một số danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc

– Chỉ tập trung vào tình hình giáo dục và thi cử

– HS tự học

43

Làm bài tập lịch sử ( Chương IV)

Bài 21. Ôn tập chương IV

Cả bài

– HS tự học

Chương V. Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII

22

44

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII).

I. Tình hình chính trị, xã hội

– Chỉ tập trung vào nguyên nhân và ý nghĩa phong trào nông dân và ý nghĩa phong trào nông dân đầu thế kỉ XVI

23

45

Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII).(tt)

II. Các cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn

46

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII.

I. Kinh tế

I. Kinh tế

Chỉ nêu khái quát nét chính về kinh tế để thấy được điểm mới so với giai đoạn trước

24

47

Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII.(tt)

II. Văn hoá

Mục II.3. Văn học và nghệ thuật dân gian

Chỉ tập trung vào nghệ thuật dân gian

24

48

Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.

Mục 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn

Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài

25

49

Bài 25. Phong trào Tây Sơn.

I. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

Mục I.1. Xã hội Đàng Trong nửa sau TK XVIII

Mục I.2. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

Tích hợp 2 mục này thành 1 mục: Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ (tập trung nêu bật nguyên nhân và sự bùng nổ khởi nghĩa)

50

Bài 25. Phong trào Tây Sơn. (tt)

II. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm

Mục II bài 25

– Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các chiến thắng lớn theo tiến trình (thời gian, các thắng lợi tiêu biểu, kết quả)

26

51

Bài 25. Phong trào Tây Sơn. (tt)

III. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh

Mục III bài 25

– Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các chiến thắng lớn theo tiến trình (thời gian, các thắng lợi tiêu biểu, kết quả)

52

Bài 25. Phong trào Tây Sơn.(tt)

IV. Tây Sơn đánh tan quân Thanh

Mục IV bài 25

– Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các chiến thắng lớn theo tiến trình (thời gian, các thắng lợi tiêu biểu, kết quả) – Nêu được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào tây Sơn

27

53

Ôn tập giữa kì 2

54

Kiểm tra giữa kì 2

Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

Cả bài

– HS tự học

28

55

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.

I. Tình hình chính trị, kinh tế

56

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn.(tt)

II. Các cuộc nổi dậy của nhân dân

Mục II. Các cuộc nổi dậy của nhân dân

Hướng dẫn HS lập bảng thống kê

29

57

Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa cuối thế kỉ XIX.

Mục I.1 Văn học

– HS tự học

Mục I.2 Nghệ thuật

– Chỉ tập trung vào kiến trúc

Mục II. Giáo dục, khoa học- kĩ thuật

– Hướng dẫn Hs lập bảng thống kê các thành tựu tiêu biểu

58

LSĐP. Thăng long từ đầu TK XV đến cuối TK XVIII

30

Bài 29. Ôn tập chương V và VI

Cả bài

– HS tự học

Bài 30. Tổng kết

Cả bài

– HS tự đọc

59

Làm bài lịch sử

60

HĐTNST. Vẽ tranh lịch sử

31

61

HĐTNST. Kể chuyện lịch sử

62

Ôn tập lịch sử: Xem phim về Khởi nghĩa Lam Sơn

32

63

Ôn tập lịch sử: Xem phim về Khởi nghĩa Lam Sơn (tt)

64

Ôn tập lịch sử: Xem phim về Khởi nghĩa Lam Sơn

33

65

Ôn tập lịch sử: Xem phim về Khởi nghĩa Lam Sơn(tt)

33

66

Bài tập lịch sử

34

67

Bài tập lịch sử

68

Ôn tập cuối kì 2

35

69

Ôn tập cuối kì 2

70

Kiểm tra cuối kì II

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button