Biểu mẫu

Kế hoạch giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học tập trực tuyến

Mẫu kế hoạch theo dõi học sinh không tham gia học tập trực tuyến

Mẫu kế hoạch giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học tập trực tuyến là mẫu sử dụng trong các trường học để theo dõi các em học sinh không có điều kiện học online để kịp thời hỗ trợ các em tiếp thu đủ kiến thức.

Bạn đang xem bài: Kế hoạch giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học tập trực tuyến

Kế hoạch giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học tập trực tuyến

1. Kế hoạch giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học tập trực tuyến là gì?

Kế hoạch giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học tập trực tuyến dùng để giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học trực tuyến nhằm đảm bảo cho học sinh của trường được quản lý tham gia học với số lượng cao nhất và những em không có điều kiện học trực tuyến được hỗ trợ bằng các hình thức khác để có đủ kiến thức cơ bản của phân phối chương trình.

2. Mẫu kế hoạch giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học tập trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN……….

TRƯỜNG………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28 /PA-THCSAP

…….., ngày……tháng……..năm……

PHƯƠNG ÁN

Tổ chức giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học trực tuyến

Học kỳ II – Năm học 2019 – 2020

Căn cứ văn bản số 1029/GDĐT-TrH ngày 01/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và tổ chức dạy học đối với các trường phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 học kỳ II năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH – THCSAP ngày 01 tháng 4 năm 2020 của trường ………….về Kế hoạch thực hiện chương trình học kỳ II năm học 2020 theo nội dung tinh giản;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, trường ………….xây dựng phương án tổ chức giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học trực tuyến học kỳ II, năm học 2019 – 2020 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Do tình hình dịch bệnh covid – 19 diễn ra phức tạp trên toàn cầu, học sinh phải nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch bệnh, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Sở Giáo dục, trường tổ chức các hoạt động dạy học trực tuyến, dạy qua các phương tiện truyền thông để giúp học sinh ôn tập kiến thức và tiếp thu các bài mới nhằm đảm bảo hoàn tất chương trình vào giữa tháng 7 năm 2020.

Việc giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia học trực tuyến nhằm đảm bảo cho học sinh của trường được quản lý tham gia học với số lượng cao nhất và những em không có điều kiện học trực tuyến được hỗ trợ bằng các hình thức khác để có đủ kiến thức cơ bản của phân phối chương trình.

Học sinh đảm bảo điều kiện có kiến thức cơ bản kiểm tra đánh giá xếp loại theo quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Yêu cầu

Giáo viên áp dụng các biện pháp khuyến khích, quản lý học sinh học trực tuyến với số lượng cao nhất và tăng cường việc vận dụng các phương pháp dạy học, điều kiện dạy học trên các phương tiện để tạo điều kiện cho học sinh bổ sung đầy đủ kiến thức trong điều kiện không đến trường do dịch bệnh CoVid -19 đang diễn ra.

2. Nội dung

2.1. Giám sát hoạt động tham gia học tập của học sinh

– Bam giám hiệu

Lập kế hoạch hoạt động giảng dạy trực tuyến và tạo điều kiện cho giáo viên được chọn thời gian thích hợp trong việc sắp xếp thời khóa biểu dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo hài hòa trong việc khắc phục khó khăn có đủ nguồn lực, điều kiện dạy học trực tuyến tại nhà.

Ban giám hiệu phối hợp với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm xây dựng thời khóa biểu học trực tuyến cho từng lớp học, chuyển đến phụ huynh, học sinh để các em theo dõi học tập.

Ban Giám hiệu tham gia dự giờ, thăm lớp học trực tuyến không báo trước ở tất cả các lớp học để học sinh học tích cực hơn.

– Giáo viên bộ môn

Giáo viên bộ môn thực hiện hoạt động giảng dạy theo quy định của 1 tiết dạy: đúng thời gian thông báo, điểm danh học sinh đầy đủ, tổ chức ôn tập kiến thức kiểm tra nội dung đã dạy, tương tác thường xuyên với học sinh để theo dõi các em trong quá trình học tập.

Trong quá trình dạy học giáo viên khuyến khích học sinh phát biểu ý kiến xây dựng bài bằng cách khen ngợi, cho điểm thưởng đồng thời cho học sinh làm bài kiểm tra trực tiếp dưới nhiều hình thức để lấy điểm kiểm tra thường xuyên theo quy định. Thông qua kiểm tra giáo viên bộ môn cũng trực tiếp có đánh giá sơ bộ mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh.

Giáo viên bộ môn tổng hợp và gửi danh sách học sinh vắng mặt trong buổi học về giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu để theo dõi và báo cáo.

– Giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm kịp thời thông báo danh sách học sinh không tham gia lớp học với phụ huynh để nhắc nhở động viên các em tham gia lớp học.

Thông qua việc thông báo cho phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm đồng thời tìm hiểu nguyên nhân các em học sinh không tham gia lớp học để kịp thời chấn chỉnh và báo cáo Ban giám hiệu các trường hợp cần can thiệp, giúp đỡ.

– Ban Đại diện cha mẹ và phụ huynh học sinh lớp

Phụ huynh học sinh lớp theo dõi sát tình hình học tập của con em mình. Động viên và tạo điều kiện không gian để các em theo dõi lớp học thuận lợi.

Ban Đại diện cha mẹ học sinh phối hợp GVCN tìm hiểu nguyên nhân học sinh không vào lớp học, kịp thời phát hiện, kết nối, tìm kiếm nguồn lực để hỗ trợ các trường hợp học sinh gặp khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất (nếu điều kiện cho phép).

2.2. Công tác hỗ trợ học sinh không tham gia lớp học trực tuyến

Trên cơ sở tổng hợp danh sách học sinh không tham gia tham gia lớp học trực tuyến có phân loại nguyên nhân.

– Học sinh có điều kiện học nhưng quên học, hoặc do đau, ốm không tham gia lớp học tạm thời. Với các em học sinh này giáo viên có thể gửi nội dung nghiên cứu bài cho các em qua các kênh thông tin như mail, tin nhắn, phần mềm dạy học khác . . và nhắc học sinh thực hiện và giải đáp thắc mắc của học sinh trong tiết học kế tiếp.

– Học sinh không có điều kiện máy vi tính, điện thoại, mạng để tham gia lớp học. Ban giám hiệu chỉ đạo cho giáo viên bộ môn gửi tin nhắn nội dung nghiên cứu bài học qua hệ thống tin nhắn của trường cho phụ huynh/ học sinh để các em có cơ sở tự học trên nền tảng sách giáo khoa. Đồng thời chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm liên hệ trao đổi với phụ huynh để động viên học sinh cố gắng.

– Ban giám hiệu xây dựng khung thời gian và phân công giáo viên bộ môn tư vấn, giải đáp thắc mắc về nội dung bài học trực tiếp cho các em học sinh trên. Tùy số lượng học sinh không tham gia lớp học để phân bố thời gian và giáo viên tham gia tư vấn, giải đáp thắc mắc.

Khi học sinh trở lại trường, các em học sinh không tham gia lớp học trực tuyến sẽ được tập trung thành nhóm (15 đến 20 học sinh/ nhóm/ khối) được xếp khung thời gian học bù. Ban giám hiệu tùy điều kiện thực tế để bố trí thời gian và lực lượng giáo viên tham gia hỗ trợ ôn tập, cũng cố kiến thức cho các đối tượng này nhằm đảm bảo kiến thức cho học sinh theo kịp chương trình quy định.

Ban giám hiệu chọn học sinh ngoan, học tốt, ham học nhưng không có điều kiện để học và tập hợp các nguồn lực xã hội hóa (nếu có) để có thể tặng máy tính cho các em làm phương tiện học tập.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức giám sát, hỗ trợ học sinh không tham gia lớp học trực tuyến tại trường ………….học kỳ II, năm học 2019 – 2020, đề nghị quý thầy cô thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn hoặc có sáng kiến, đề xuất hay thiết thực thì trao đổi với Ban Giám hiệu để có giải pháp hỗ trợ, giải quyết khó khăn và phổ biến, nhân rộng sáng kiến hay./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT (để b/c);

– GVCN (thực hiện);

– GV bộ môn (thực hiện);

– Đoàn thể (để phối hợp);

– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục – Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button