Giải mục II trang 38, 39 SGK Vật Lí 10 –

Câu hỏi 1

Giải câu hỏi 1 trang 38 SGK Vật Lí 10

Bạn đang xem bài: Giải mục II trang 38, 39 SGK Vật Lí 10 –

1. Xác định độ biến thiên vận tốc sau 8 s của chuyển động trên

2. Xác định độ biến thiên của vận tốc sau mỗi giây của chuyển động trên trong 4 s đầu và trong 4 s cuối

3. Các đại lượng xác định được ở câu 2 cho ta biết điều gì về sự thay đổi vận tốc của chuyển động trên?

Phương pháp giải:

Biểu thức độ biến thiên vận tốc: (a = frac{{Delta v}}{{Delta t}})

Lời giải chi tiết:

1. Bảng số liệu của chuyển động

bang 81

Độ biến thiên vận tốc sau 8 s là:

(a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{15,00}}{8} = 1,875(m/{s^2}))

2.

+ Độ biến thiên vận tốc sau 4 s đầu chuyển động:

(a = frac{{Delta {v_4}}}{{Delta {t_4}}} = frac{{5,28}}{4} = 1,32(m/{s^2}))

+ Độ biến thiên vận tốc sau 4 s sau chuyển động:

(a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{15,00 – 5,28}}{4} = 2,43(m/{s^2}))

3. Các đại lượng được xác định trong câu 2 cho ta biết vận tốc của vật chuyển động tăng dần

Câu hỏi 2

Giải câu hỏi 2 trang 38 SGK Vật Lí 10

Hãy chứng tỏ khi (overrightarrow a ) cùng chiều với (overrightarrow v ) (a.v>0) thì chuyển động là nhanh dần, khi (overrightarrow a ) ngược chiều với (overrightarrow v ) (a.v<0) thì chuyển động là chậm dần)

Phương pháp giải:

Gia tốc a cho biết sự thay đổi nhanh chậm của vận tốc.

Lời giải chi tiết:

+ Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

+ Giả sử vật chuyển động theo chiều dương nên v >0

+ Khi vật chuyển động nhanh dần thì vận tốc của vật cũng tăng dần, nên theo biểu thức tính gia tốc (a = frac{{Delta v}}{{Delta t}}) , (Delta v > 0)

=> a.v>0

+ Khi vật chuyển động chậm dần thì vận tốc giảm dần, (Delta v < 0)

=> a.v<0

Câu hỏi 3

Giải câu hỏi 3 trang 39 SGK Vật Lí 10

1.

1652826758 761 81

a) Tính gia tốc của ô tô trên 4 đoạn đường trong Hình 8.1.

b) Gia tốc của ô tô trên đoạn đường 4 có gì đặc biệt so với sự thay đổi vận tốc trên các đoạn đường khác?

2. Một con báo đang chạy với vận tốc 30 m/s thì chuyển động chậm dần khi tới gần một con suối. Trong 3 giây, vận tốc của nó giảm còn 9 m/s. Tính gia tốc của con báo.

3. Đồ thị ở Hình 8.2 mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một ô tô thể thao đang chạy thử về phía Bắc.

82

Tính gia tốc của ô tô:

a) Trong 4 s đầu.

b) Từ giây thứ 4 đến giây thứ 12.

c) Từ giây thứ 12 đến giây thứ 20.

d) Từ giây thứ 20 đến giây thứ 28.


Phương pháp giải:

1. 

+ Biểu thức tính gia tốc: (a = frac{{Delta v}}{{Delta t}})

+ 1 m/s = 3,6 km/h

2. 

+ Biểu thức tính gia tốc: (a = frac{{Delta v}}{{Delta t}})

3.

+ Quan sát đồ thị

+ Biểu thức tính gia tốc: (a = frac{{Delta v}}{{Delta t}})

Lời giải chi tiết:

1. 

a) Đổi 5 km/h = (frac{{25}}{{18}})m/s; 29 km/h = (frac{{145}}{{18}})m/s; 49 km/h = (frac{{245}}{{18}}); 30 km/h = (frac{{25}}{3})m/s

+ Gia tốc trong đoạn đường 1: (a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{25}}{{18.1}} = frac{{25}}{{18}} approx 1,39(m/{s^2}))

+ Gia tốc trong đoạn đường 2: (a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{frac{{145}}{{18}} – frac{{25}}{{18}}}}{{4 – 1}} approx 2,22(m/{s^2}))

+ Gia tốc trong đoạn đường 3: (a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{frac{{245}}{{18}} – frac{{145}}{{18}}}}{{6 – 4}} approx 2,78(m/{s^2}))

+ Gia tốc trong đoạn đường 4: (a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{frac{{25}}{3} – frac{{245}}{{18}}}}{{7 – 6}} approx  – 5,28(m/{s^2}))

b) Trong 4 đoạn đường trên, vận tốc tăng dần, còn gia tốc từ đoạn đường 1 đến đoạn đường 3 tăng dần, nhưng từ đoạn đường 3 đến đoạn đường 4 thì gia tốc giảm dần.

2. 

Gia tốc của con báo là:

(a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{9 – 30}}{3} =  – 7(m/{s^2}))

3. 

a) Trong 4 s đầu:

(begin{array}{l}Delta v = 20(m/s);Delta t = 4(s)\ Rightarrow a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{20}}{4} = 5(m/{s^2})end{array})

b) Từ giây thứ 4 đến giây thứ 12

(begin{array}{l}Delta v = 20 – 20 = 0(m/s);Delta t = 12 – 4 = 8(s)\ Rightarrow a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = 0(m/{s^2})end{array})

c) Từ giây thứ 12 đến giây thứ 20:

(begin{array}{l}Delta v = 0 – 20 =  – 20(m/s);Delta t = 20 – 12 = 8(s)\ Rightarrow a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{ – 20}}{8} =  – 2,5(m/{s^2})end{array})

d) Từ giây thứ 20 đến giây thứ 28:

(begin{array}{l}Delta v =  – 20 – 0 =  – 20(m/s);Delta t = 28 – 20 = 8(s)\ Rightarrow a = frac{{Delta v}}{{Delta t}} = frac{{ – 20}}{8} =  – 2,5(m/{s^2})end{array})

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *