Giải mục 1 trang 16, 17, 18 SGK Toán 10 tập 1 –

Thực hành 1

a) Lấy ba ví dụ về tập hợp và chỉ ra một số phần tử của chúng.

Bạn đang xem bài: Giải mục 1 trang 16, 17, 18 SGK Toán 10 tập 1 –

b) Với mỗi tập hợp (mathbb{N},mathbb{Z},mathbb{Q},mathbb{R}), hãy sử dụng kí hiệu ( in ) và ( notin )để chỉ ra hai phần tử thuộc hai phần tử không thuộc tập hợp đó.

Lời giải chi tiết:

a) A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5, khi đó (0 in A,2 in A,3 in A.)

B là tập hợp các nghiệm thực của phương trình ({x^2} – 3x + 2 = 0), khi đó (1 in B,2 in B.)

C là tập hợp các thứ trong tuần, khi đó chủ nhật ( in C,) thứ năm ( in C.)

b)

(begin{array}{l}0 in mathbb{N},;2 in mathbb{N}, – 5 notin mathbb{N},;frac{2}{3} notin mathbb{N}.\0 in mathbb{Z},; – 5 in mathbb{Z},frac{2}{3} notin mathbb{Z},sqrt 2 ; notin mathbb{Z}.\0 in mathbb{Q},;frac{2}{3} in mathbb{Q},sqrt 2  notin mathbb{Q},;pi  notin mathbb{Q}.\frac{2}{3} in mathbb{R},;sqrt 2  in mathbb{R},e notin mathbb{R},;pi  notin mathbb{R}.end{array})

Thực hành 2

Viết tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử và tìm số phần tử của mỗi tập hợp đó:

a) Tập hợp A các ước của 24

b) Tập hợp B gồm các chữ số trong số 1113305;

c) (C = { n in mathbb{N}|;n) là bội của 5 và (n le 30} )

d) (D = { x in mathbb{R}|;{x^2} – 2x + 3 = 0} )

Lời giải chi tiết:

a) Số 24 có các ước là: ( – 24; – 12; – 8; – 6; – 4; – 3; – 2; – 1;1;2;3;4;6;8;12;24.) Do đó (A = {  – 24; – 12; – 8; – 6; – 4; – 3; – 2; – 1;1;2;3;4;6;8;12;24} ), (n;(A) = 16.)

b) Số 1113305 gồm các chữ số: 1;3;0;5. Do đó (B = { 1;3;0;5} ), (n;(B) = 4.)

c) Các số tự nhiên là bội của 5 và không vượt quá 30 là: 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30. Do đó (C = { 0;5;10;15;20;25;30} ), (n,(C) = 7.)

d) Phương trình ({x^2} – 2x + 3 = 0) vô nghiệm, do đó (D = emptyset ), (n,(D) = 0.)

Thực hành 3

Viết các tập hợp sau đây dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử:

a) (A = { 1;3;5;…;15} )

b) (B = { 0;5;10;.15;20;…} )

c) Tập hợp C các nghiệm của bất phương trình (2x + 5 > 0.)

Lời giải chi tiết:

a) (A = { x in mathbb{N}|;x) là số lẻ nhỏ hơn 16(} .)

b) (B = { x in mathbb{N}|;x) là bội của 5(} .)

c) (C = { x|2x + 5 > 0} .)

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Toán 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *