Sinh học 10

Giải bài 31,32,33,34,35 trang 101,102 SBT Sinh học 10

Câu 31

31. Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được :

Bạn đang xem bài: Giải bài 31,32,33,34,35 trang 101,102 SBT Sinh học 10

A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

C. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 4 phân tử NADH.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Kết thúc quá trình đường phân từ 1 phân tử đường glucôzơ, tế bào thu được : 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP, 2 phân tử NADH.

Chọn A

Câu 32

32. Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được

a. 38 ATP.

B. 2 ATP.

C. 4 ATP.

D. 6 ATP.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Một phân tử Glucôzơ đi vào đường phân khi không có mặt của O2 sẽ thu được 2 ATP.

Chọn B

Câu 33

33. Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự :

A. Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron.

B. Chu trình Crep → Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron.

C. Chuỗi chuyền êlectron → Đường phân → Chu trình Crep.

D. Đường phân → Chuỗi chuyền êlectron → Chu trình Crep.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Các giai đoạn hô hấp tế bào diễn ra theo thứ tự : Đường phân → Chu trình Crep → Chuỗi chuyền êlectron.

Chọn A

Câu 34

34. Giai đoạn đường phân trong hô hấp tế bào không sử dụng chất nào sau đây ?

A. Glucôzơ.

B. ADP, ATP.

C. NAD+

D. Ôxi phân tử.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Giai đoạn đường phân trong hô hấp tế bào không sử dụng Ôxi phân tử.

Chọn D

Câu 35

35. Trong quá trình hô hấp hiếu khí của tế bào, CO2 được giải phóng ở giai đoạn

A. chuỗi chuyền êlectron hô hấp.

B. đường phân.

C. biến đổi axit piruvic và chu trình Crep.

D. đường phân và chu trình Crep.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình hô hấp hiếu khí của tế bào, CO2 được giải phóng ở giai đoạn biến đổi axit piruvic và chu trình Crep.

Chọn C

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button