Sinh học 10

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 164 SBT Sinh học 10

Câu 26

26. Điều nào sau đây không đúng khi nói về bào tử ?

Bạn đang xem bài: Giải bài 26,27,28,29,30 trang 164 SBT Sinh học 10

A. Có thể sống sót trong điều kiện khô hạn.

B. Có thể chịu được nhiệt độ cao.

C. Có thể chịu được nhiệt độ thấp.

D. Vẫn tiếp tục quá trình trao đổi chất.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Bào tử không tiếp tục quá trình trao đổi chất. 

Chọn D

Câu 27

27. Hình thức sinh sản ở hầu hết các tế bào nhân sơ là gì ?

A. Phân đôi.

B. Giảm phân

C. Nảy chồi.

D. Phân đoạn.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Hình thức sinh sản ở hầu hết các tế bào nhân sơ là Phân đôi. 

Chọn A

Câu 28

28. Vi sinh vật nào sau đây không sinh sản bằng bào tử hữu tính ?

A. Nấm men.

B. Nấm mốc.

C. Xạ khuẩn.

D. Cả A, B, C.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Xạ khuẩn không sinh sản bằng bào tử hữu tính. 

Chọn C

Câu 29

29. Vi sinh vật nào sau đây sinh sản bằng cả bào tử vô tính và bào tử hữu tính

A. Xạ khuẩn.

B. Nấm mốc.

C. Vi khuẩn.

D. Cả 3 loại trên.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Nấm mốc sinh sản bằng cả bào tử vô tính và bào tử hữu tính. 

Chọn B

Câu 30

30. Vi sinh vật nào thường sinh sản bằng nảy chồi ?

A. Nấm mốc.

B. Nấm men.

C. Xạ khuẩn.

D. Vi khuẩn.

Phương pháp giải:

Xem lại Sinh sản của vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Nấm men thường sinh sản bằng nảy chồi. 

Chọn B

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button