Sinh học 10

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 159 SBT Sinh học 10

Câu 1

1. Đường cong sinh trưởng của E. coli được thể hiện ở 4 pha (tiềm phát, luỹ thừa, cân bằng và suy vong) ở pha nào không xác định được sự sinh trưởng của E. coli ?

Bạn đang xem bài: Giải bài 1,2,3,4,5 trang 159 SBT Sinh học 10

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Pha tiềm phát không xác định được sự sinh trưởng của E. coli 

Chọn A

Câu 2

2. Trường hợp nào pha tiềm phát bị kéo dài ?

A. Môi trường nôi cấy mới có thành phần khác với môi trường nuôi cấy cũ.

B. Các điều kiộn nuôi (pH, nhiệt độ, độ thông khí) bị thay đổi so với cũ.

C. Giống cấy là giống đã già được lấy từ pha cân bằng.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Cả A, B và C pha tiềm phát đều bị kéo dài

Chọn D

Câu 3

3. Trường hợp nào pha tiềm phát được rút ngắn ? 

A. Môi trường mới có thành phần dinh dưỡng như môi trường cũ.

B. Các điều kiện nuôi cấy (pH, nhiệt độ, độ thông khí) không thay đổi.

C. Giống cấy trẻ, có năng lực sinh trưởng mạnh.

D. Cả A, B và C.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Cả A, B và C, pha tiềm phát đều được rút ngắn.

Chọn D

Câu 4

4. Khi cho pênixilin là chất ức chế tổng hợp thành tế bào vào môi trường nuôi cấy thì sẽ không ảnh hưởng đến pha nào ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Khi cho pênixilin là chất ức chế tổng hợp thành tế bào vào môi trường nuôi cấy thì sẽ không ảnh hưởng đến pha 

tiềm phát.

Chọn A

Câu 5

5. Khi cho Pênixilin vào môi trường nuôi cấy thì sẽ ảnh hưởng chủ yếu (mạnh nhất) đến pha nào ?

A. Pha tiềm phát.

B. Pha luỹ thừa.

C. Pha cân bằng.

D. Pha suy vong.

Phương pháp giải:

Xem lại Sự sinh trưởng của quần thể vi sinh vật

Lời giải chi tiết:

Khi cho Pênixilin vào môi trường nuôi cấy thì sẽ ảnh hưởng chủ yếu (mạnh nhất) đến pha luỹ thừa.

Chọn B

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button