Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày

Đề bài

Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày:

1. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

2. Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong.

3. Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản.

Đánh dấu x vào ô □ cho câu trả lời đúng về trình tự các giai đoạn của quá trình tiêu hóa.

□ A- 1→2→3          □ C- 2→1→3

□ B- 2→3→1          □ D- 3→2→1

c1 tr 62 sgk sinh 11

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Dưới đây là các giai đoạn của quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày

Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào. Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hóa thủy phân chất hữu cơ có trong thức ăn thành các chất dinh dưỡng đơn giản.

Lời giải chi tiết

Quá trình tiêu hóa thức ăn ở trùng giày diễn ra theo trình tự sau:

– Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong.

– Lizôxôm gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lizôxôm vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản.

– Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào.

Đáp án B

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 11

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *