Biểu mẫu

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại. hoatieu.vn xin gửi đến các bạn mẫu đơn xin nhập lại quốc tịch Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BTP.

Mẫu TP/QT-2020- ĐXTLQT.1

Bạn đang xem bài: Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ, chữ đệm, tên (1): ………………………..……….Giới tính:………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………

Nơi sinh (2): ……………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khai sinh (3): ………………………………………………………

Quốc tịch hiện nay (4): …………………………………………………………

Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế (5):…………….…….số:…………..……..

do:…………………………..…., cấp ngày……….tháng………năm…..………

Nơi cư trú hiện nay: …………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh (nếu có): …………………………………………

…………………………………………………………………………………

Lý do mất quốc tịch Việt Nam (6)……………………………………………… (theo Quyết định số:………………………………ngày……tháng…… năm………

của………………………………………..).

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Mục đích xin trở lại quốc tịch Việt Nam:……………………………………….

………………………………………………………………………………

Nếu được trở lại quốc tịch Việt Nam, tôi xin lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây là: ………………………………………………………………………………………

Nếu được trở lại quốc tịch Việt Nam, tôi xin cam đoan trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Tôi cũng xin trở lại (hoặc nhập) quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên dưới đây (nếu có) (7):

Con thứ nhất:

Họ, chữ đệm, tên (1): ………………………………………….Giới tính:……

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………

Nơi sinh (2): ……………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khai sinh (3): ………………………………………………………

Quốc tịch hiện nay (4): …………………………………………………………….

Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế (5):……………..…….số:…………..……..

do:…………………………..…., cấp ngày……….tháng………năm…..………

Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có): ………………………….

………………………………………………………………………………….

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Nếu được trở lại (hoặc nhập) quốc tịch Việt Nam xin lấy tên gọi Việt Nam là (8):

…………………………………………………………………………………

Con thứ hai :

Họ, chữ đệm, tên (1): ……………………………..………….Giới tính:…..…

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………

Nơi sinh (2): ……………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khai sinh (3): ………………………………………………………

Quốc tịch hiện nay (4): …………………………………………………………….

Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế (5):…………….…….số:………………..

do:…………………………..…., cấp ngày……….tháng………năm…………

Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có): ………………………….

……………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

Nếu được trở lại (hoặc nhập) quốc tịch Việt Nam xin lấy tên gọi Việt Nam là (8):

…………………………………………………………………………………

Liên quan đến quốc tịch nước ngoài hiện có (9):

Tôi xin cam kết sẽ làm thủ tục thôi quốc tịch hiện nay của mình và của con chưa thành niên nêu trên (nếu có)

Tôi tự xét thấy mình thuộc trường hợp đặc biệt để xin giữ quốc tịch nước ngoài:

Tôi xin đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho phép tôi được trở lại quốc tịch Việt Nam và được giữ quốc tịch hiện nay. Tôi xin cam kết việc giữ quốc tịch hiện nay không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lý do xin giữ quốc tịch hiện nay:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai trong Đơn.

Giấy tờ kèm theo:

– ……………………………………………..

– ……………………………………………..

– …………………………………………….

……………, ngày …….. tháng ….. năm………..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Chú thích:

(1) Ghi bằng chữ in hoa (theo Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế).

(2) Ghi địa danh 03 cấp hành chính hoặc tên cơ sở y tế (nếu sinh ở Việt Nam) hoặc ghi theo tên thành phố, quốc gia đã đăng ký khai sinh (nếu sinh ra ở nước ngoài). Ví dụ: Trạm ý tế xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội hoặc thành phố Postdam, CHLB Đức.

(3) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh theo ba cấp hành chính (nếu ĐKKS tại Việt Nam) hoặc ghi theo tên thành phố, quốc gia đã đăng ký khai sinh (nếu ĐKKS tại cơ quan có thẩm quuyền của nước ngoài). Ví dụ: UBND xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoặc Chính quyền thành phố Postdam, CHLB Đức.

(4) Trường hợp đang có quốc tịch nước ngoài thì ghi chính xác tên quốc gia mang quốc tịch theo phiên âm quốc tế hoặc phiên âm tiếng Việt. Ví dụ: Malaysia hoặc Ma-lai-xi-a; trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch. Đối với trường hợp đã thôi quốc tịch Việt Nam nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài thì ghi rõ “đã thôi quốc tịch Việt Nam nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài”.

(5) Ghi rõ tên của giấy tờ. Ví dụ: Hộ chiếu.

(6) Nêu rõ lý do mất quốc tịch Việt Nam. Ví dụ: đã thôi quốc tịch Việt Nam.

(7) Trường hợp xin trở lại/nhập quốc tịch Việt Nam cho con chưa thành niên sinh sống cùng thì ghi đầy đủ thông tin của từng người con.

(8) Trường hợp được trở lại quốc tịch Việt Nam thì lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây; trường hợp được nhập quốc tịch Việt Nam thì lựa chọn tên gọi Việt Nam.

(9) Đánh dấu “X” vào 1 trong 2 lựa chọn, nếu người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đang có quốc tịch nước ngoài.

Nội dung cơ bản của đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam như sau:

tro lai qtvn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu TP/QT-2010- ĐXTLQT

ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên (1):………………………………………………………………………………………………

Giới tính: Nam:……… Nữ:………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………

Nơi sinh (2):………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký khai sinh (3):…………………………………………………………………………….

Quốc tịch hiện nay (4):…………………………………………………………………………………

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5):……………………………… Số:……………………….

Cấp ngày, tháng, năm:……………………………………………, Cơ quan cấp:………………

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):………………………………………

Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh (nếu có):……………………………………………………

Địa chỉ nơi cư trú:……………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..

Nơi làm việc:……………………………………………………………………………………………..

Trước đây tôi đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng đã mất quốc tịch Việt Nam từ ngày….tháng ….năm…….

Lý do mất quốc tịch Việt Nam (6):…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Mục đích xin trở lại quốc tịch Việt Nam:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam của tôi thuộc diện được miễn một số điều kiện (7):……………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây là:…………………………………………………..

Nếu được trở lại quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Tôi cũng xin cho con chưa thành niên có tên dưới đây được trở lại (hoặc nhập) quốc tịch Việt Nam (nếu có):

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Địa chỉ cư trú hiện nay

Nơi sinh

Nơi đăng ký khai sinh

Tên gọi

Việt Nam

Ghi chú (8)

Về quốc tịch hiện nay (9):

Tôi xin cam kết sẽ làm thủ tục thôi quốc tịch hiện nay của mình và của con chưa thành niên nêu trên (nếu có):

Tôi tự xét thấy mình và con chưa thành niên nêu trên (nếu có) thuộc trường hợp đặc biệt:

Tôi xin đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho phép được trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch hiện nay. Tôi xin cam kết việc giữ quốc tịch hiện nay không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lý do xin giữ quốc tịch hiện nay:

……………………………………………………………..

………………………………………………………….….

………………………………………………………….….

………………………………………………………….….

…………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo:
-……………………………………………………
-……………………………………………………
-……………………………………………………
………., ngày .. … tháng ……. năm……
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

  1. Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;
  2. Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;
  3. Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;
  4. Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;
  5. Ghi rõ loại giấy tờ gì;
  6. Ghi rõ mất quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào;
  7. Nêu rõ trường hợp được miễn theo quy định nào của Luật Quốc tịch Việt Nam.
  8. Ghi rõ trở lại hay nhập quốc tịch Việt Nam;
  9. Đánh dấu ‘X” vào 1 trong 2 lựa chọn.

– Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

Trường hợp người đó cư trú ở Việt Nam phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trường hợp người đó cư trú ở nước ngoài, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

– Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam;

– Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam.

Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt nam ở nước sở tại.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button