Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt

Mẫu Đơn xin hỗ trợ học phí cho sinh viên sư phạm

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí với sinh viên sư phạm được ban hành kèm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Bạn đang xem bài: Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí với sinh viên sư phạm

1. Đơn xin hỗ trợ tiền học phí cho sinh viên sư phạm

don de nghi huong va cam ket boi hoan hoc phi chi phi sinh hoat 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG

VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố……………………………………..

Tôi là………………………………………………………………………………………………………………

Sinh viên/lớp……………………. khóa……………….. , khoa…………………………………………….

Trường:…………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân (Thẻ căn cước công dân): …………………………………. ngày cấp: ………………………. nơi cấp: ……………………………………………….

Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt quy định tại Nghị định số…. ngày… tháng…. năm… của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Tôi xin được đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo chỉ tiêu……………………………………………………………………….(1)

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính sách bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tại Nghị định.

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định, tôi xin cam kết bồi hoàn số tiền hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt được nhận theo đúng quy định tại Nghị định và quy định của pháp luật hiện hành.

Ý KIẾN GIA ĐÌNH

……, ngày …. tháng…. năm….

NGƯỜI VIẾT CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

—————–

(1) Chỉ tiêu thuộc đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu của địa phương hoặc chỉ tiêu không thuộc chỉ tiêu đặt hàng (Ghi rõ tên địa phương).

2. Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí

Theo Điều 7, Nghị định 116/2020 của Chính phủ, căn cứ vào chỉ tiêu được thông báo, cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên để đăng ký theo đối tượng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu được thông báo.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, sinh viên sư phạm nộp: Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (theo Mẫu trên)

Hình thức nộp: Trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc trực tuyến (nếu có).

Lưu ý: Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên.

Bên cạnh đó, danh sách sinh viên sư phạm được hưởng chính sách hỗ trợ học phí và chi phí sinh hoạt được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo viên đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *