Biểu mẫu

Đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện

Mẫu MĐNGHTG: Đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện là gì? Mẫu đề nghị gia hạn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện

1. Định nghĩa mẫu MĐNGHTG: Đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện là gì?

Mẫu MĐNGHTG: Đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thời gian gia hạn thêm… Mẫu được ban hành theo Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Bạn đang xem bài: Đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện

2. Mẫu MĐNGHTG: Đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện

MĐNGHTG

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/ĐNGHTG

……..(2)…….., ngày … tháng … năm …….

ĐỀ NGHỊ
Gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề*

Kính gửi:(3)…………………………………

Căn cứ Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định tạm giữ(4) ………………………………………………………….. số ……/QĐ-TGTVPTGPCC ngày …./…/……… của(5) ………………………………

Căn cứ Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ(6) ……………………. số …../QĐ-KDTHTG ngày …../…./……… của (7) …………………………..………;

Để có thêm thời gian xác minh, thu thập chứng cứ làm căn cứ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đề nghị(3) ………..…………………………………………………..

Gia hạn thời hạn tạm giữ đối với(8) ……………………………………………của:

1.<Họ và tên>: …………………………. Giới tính: ………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…….. Quốc tịch: ……………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………..………………………………

Số định danh cá nhân/CMND/CCCD/Hộ chiếu: ……………………; ngày cấp: …../…./……………; nơi cấp: ……………………………………..…….………..

1.<Tên tổ chức>: ………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

Số GCN đăng ký đầu tư/doanh nghiệp hoặc GP thành lập/đăng ký hoạt động: ……………………

Ngày cấp: …/…./…………; nơi cấp: …………………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật(9): …………………….Giới tính: …………………..…

Chức danh(10): ……………………………..……………………………………………

Đã có hành vi vi phạm hành chính(11): ………………………….……………………

Theo quy định tại(12) ……………………………………………………………………

2. Thời gian gia hạn là ……….. ngày, kể từ ngày …./…../…………..

Nơi nhận:
– Như đề nghị;
– Lưu: Hồ sơ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ(13)

(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi rõ cấp bậc, họ tên)

* Mẫu này được sử dụng để đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(1) Ghi tên cơ quan đề nghị.

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Bộ Nội vụ.

(3) Ghi chức vụ và cơ quan người có thẩm quyền gia hạn tạm giữ.

(4) Ghi đối tượng bị tạm giữ trong Quyết định tạm giữ.

(5) Ghi chức vụ và cơ quan, đơn vị của người đã ra Quyết định tạm giữ.

(6) Ghi đúng tên, đối tượng bị tạm giữ trong Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ.

(7) Ghi chức vụ và cơ quan, đơn vị của người đã ra Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ.

(8) Ghi đối tượng bị đề nghị gia hạn tạm giữ (tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề).

(9) Ghi họ và tên của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi họ và tên của chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp tư nhân; ghi họ và tên của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(10) Ghi chức danh của người đại diện theo pháp luật nếu là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần; ghi chức danh chủ doanh nghiệp nếu là doanh nghiệp, tư nhân; ghi chức danh của người đứng đầu tổ chức không phải là doanh nghiệp.

(11) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm.

(12) Ghi điểm, khoản, điều tên của nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính được áp dụng.

(13) Ghi chức vụ của người đề nghị gia hạn tạm giữ./.

Mẫu MĐNGHTG: Đề nghị gia hạn thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện

mau mdnghtg 1

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button