Sinh học 10

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10

Đề bài

Câu 1. Ảnh hưởng của chất dinh dưỡng đối với sự sinh trưởng của VSV?

Bạn đang xem bài: Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10

Câu 2. Nêu các khái niệm: sinh trưởng, thời gian thế hệ, môi trường nuôi cấy không liên tục?

Lời giải chi tiết

Câu 1.

 Đối với vi sinh vật, các chất hữu cơ cơ bản cấu thành nên sự sống như cacbohiđrat, prôtêin, lipit,… được xem là các chất dinh dưỡng

   – Một số chất vô cơ (Zn, Mo,…) và một số chất hữu cơ (vitamin, axit amin,…) cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật nhưng với hàm lượng rất ít được gọi là các nhân tố sinh trưởng.

   – Dựa vào khả năng tự tổng hợp các nhân tố sinh trưởng, người ta phân chia vi sinh vật thành 2 nhóm chính, đó là vi sinh vật nguyên dưỡng và vi sinh vật khuyết dưỡng.

Câu 2.

– Sinh trưởng của quần thể VSV là sự gia tang số lượng tế bòa của quần thể

– Thời gian thế hệ là thời gian tính từ khi một tế bào sinh ra cho đến khi tế bào đó phân chia. Sau thời gian thế hệ số tế bào tang gấp đôi

– Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Sinh học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button