Biểu mẫu

Công văn giải trình bị treo tiền bảo hiểm xã hội

Công văn giải trình bị treo tiền BHXH là mẫu gửi lên cơ quan bảo hiểm giải trình sự việc và xin điều chỉnh những thông tin đóng bảo hiểm xã hội.

CÔNG TY…………………………

Bạn đang xem bài: Công văn giải trình bị treo tiền bảo hiểm xã hội

Mã đơn vị:………………………

Số:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……….., ngày…… tháng….. năm………

CÔNG VĂN

(V/v: Giải trình bị treo tiền BHXH)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội………………………………………………..

  • Tên đơn vị:………………………………………………………………………………
  • Mã số quản lý:…………………………………………………………………………..
  • Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..
  • Điện thoại:………………………………………………………………………………

Nội dung:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Lý do:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này gửi tới Cơ quan bảo hiểm xã hội.…………………… để giải trình sự việc và xin điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị, cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm liên quan.

Do vậy, Công ty chúng tôi kính đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội……………………………chấp thuận cho Công ty chúng tôi được điều chỉnh bổ sung mã số đơn vị và chuyển số tiền bị treo trên hệ thống vào phần đã nộp tiền BHXH tháng……/…………… của Công ty……………………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Thủ trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button