Biểu mẫu

Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch

Mẫu thanh lý hợp đồng du lịch

Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch được lập để làm căn cứ thanh toán chi phí trong hợp đồng du lịch giữa hai bên. Thông thường, biểu mẫu thanh lý hợp đồng du lịch được lập làm 2 bản, đưa cho hai bên và có giá trị tương đương nhau. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết mẫu thanh lý hợp đồng du lịch.

Bạn đang xem bài: Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch

Biên bản thanh lý hợp đồng

1. Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch là biên bản ghi nhận sau khi hoàn tất tour du lịch được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng, và các phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ý ký tên.

2. Mẫu thanh lý hợp đồng hợp đồng du lịch số 1

CÔNG TY……………………

(Số:…..-)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày …. .tháng ….năm ……………. Tại……….. Chúng tôi gồm có:

Bên A: . ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…………………..

Tel:………………………………… ……….Fax:……………………………………………………………….

Đại diện: ………………….. …………Chức vụ: ……………….………………………………

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ……………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………….…………………………….………..

Tel: …………………………………..Fax: ………………….………………………….………..

Website: ……………………………Email: ……………………………………………………………..

Tài khoản:………………………………………………..……………………………………….

Chủ tài khoản: …………………………………………..……………………………………….

Đại diện:…………………………….Chức vụ:………………………………………..……………

Căn cứ hợp đồng số……. giữa Công ty……….. ….và: …………….. ………..………………. về việc hợp đồng tổ chức tham quan du lịch từ ngày …………..………. đến ngày…………………..

Căn cứ vào kết quả thực tế thực hiện hợp đồng. Bên A và bên B thống nhất thanh lý hợp đồng đã ký như sau:

Tổng giá trị thực tế:…………………………………………………………………………………………..

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………….)

Tổng Phát sinh:

– Ăn uống: …………………………………………………………………………………………………………

– Phòng nghỉ:……………………………………………………………………………………………………..

– Vé thắng cảnh:…………………………………………………………………………………………………

– Phát sinh khác: ……………………………………………….…………………………………..

Tổng giá trị thanh toán: …………………………….………………………………………….

(Bằng chữ: ………………………………………………….…………………………………… )

Tổng số tiền đã tạm ứng: …………………………………………..…………….………………

(Bằng chữ: …………………………………………………………….……….…………………. )

Tổng số tiền còn phải TT: ……………………………………………….………………………..

( Bằng chữ: ………………………………………………………………..….……………………)

Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B sau khi nhận biên bản thanh lý hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch

bien ban thanh ly hop dong du lich 1

3. Mẫu thanh lý hợp đồng hợp đồng du lịch số 2

CÔNG TY………………………………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ……./……./ HĐDL

Hôm nay, ngày ……… tháng ……… năm ……… tại ………………………………. Chúng tôi gồm có:

Bên A: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện (Ông/Bà): ………………………………. – Chức vụ: …………………………………………

Điện thoại: ………………………………………….. – Fax: ……………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ……………………………………………. – Tại ngân hàng: ………………………………..

Bên B: CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: ……………………………………………… – Chức vụ: ………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………… – Fax: ……………………………………………….

Giấy đăng ký kinh doanh số: ……………………. Nơi cấp: …………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản: ………………………………………….. – Tại Ngân hàng …………………………………

Căn cứ hợp đồng số ……./……./ HĐDL giữa ………………………………………………………..
và: …………………………………………………………………………………………………………………

về việc hợp đồng tổ chức tham quan:…………………………………………………………………

Căn cứ vào kết quả thực tế thực hiện hợp đồng. Bên A và bên B thống nhất thanh lý hợp đồng đã ký như sau:

1. Tổng giá trị thực tế (không gồm 10 % thuế VAT):

1.1. …….người x ………./người = ……………………. VNĐ

1.2. Tổng Phát sinh: ………………………………………………………………………………………..

2. Tổng giá trị thanh toán: (1.1 + 1.2): ………………………..VNĐ

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………………)

2.1. Tổng số tiền đã tạm ứng: ……………………..VNĐ

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………)

2.2. Tổng số tiền còn phải thanh toán: ………………………………………………………………

(Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………)

Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên B sau khi nhận biên bản thanh lý hợp đồng này.

Biên bản thanh lý được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIÊN BÊN B

4. Cách viết biên bản thanh lý hợp đồng du lịch

  • Thông tin trong hợp đồng phải được điền chính xác, đầy đủ.
  • Đối tượng của biên bản phải nêu rõ, kí kết ngày tháng năm nào giữa các chủ thể nào
  • Trong biên bản thanh lý hợp đồng phải nêu rõ các quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện, thời điểm hợp đồng đã ký kết chấm dứt.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hợp đồng nghiệm thu thanh lý trong mục biểu mẫunhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button