Biểu mẫu

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2022

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua chuẩn

Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là mẫu báo cáo của cá nhân lập ra để thống kê các thành tích và danh hiệu đã đạt được trong năm từ đó đề nghị cấp trên xem xét, khen thưởng. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem bài: Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2022

Mẫu báo cáo chiến sỹ thi đua cơ sở

1. Báo cáo thành tích chiến sỹ thi đua cơ sở là gì?

Báo cáo thành tích chiến sỹ thi đua cơ sở là loại mẫu được sử dụng phổ biến tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để thống kê những thành tích đạt được của cá nhân, những danh hiệu đã đạt được. Từ báo cáo đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu cho những năm tiếp theo. Dưới đây là 3 mẫu Báo cáo thành tích chiến sỹ thi đua cơ sở mới và chi tiết nhất mà chúng tôi sưu tầm được, mời các bạn tham khảo.

2. Báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cuối năm 2022 số 1

PHÒNG GD&Đ HUYỆN …………..

TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày ….tháng …năm ….

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA”

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ và tên: …………….

– Sinh ngày, tháng, năm: …………… Giới tính: Nam

– Quê quán: ………………………….

– Trú quán: ………………………….

– Đơn vị công tác: Trường tiểu học ……………

– Chức vụ: Giáo viên – Tổ khối trưởng khối 4.

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học tiểu học.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Nhiệm vụ được giao trong năm học:

– Năm học ……….., với nhiệm vụ là tổ khối trưởng khối 4 và được phân công chủ nhiệm lớp 4A.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

– Hiệu quả và chất lượng công việc được giao:

+ Công tác tổ khối: luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tinh thần đoàn kết và giúp đỡ nhau trong tổ luôn được chú trọng và nâng cao.

+ Năm học ………….., được sự phân công chủ nhiệm lớp 4A. Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số: 18 học sinh

+ Các năng lực: Tốt: 5/18 em = 27,8%

Đạt: 13/18 em = 72,2%

C: 0 em

+ Các phẩm chất: Tốt: 5/18 em = 27,8%

Đạt: 13/18 em = 72,2%

C: 0 em

+ HSXS toàn diện: 4/18 em = 22,2%

+ Học sinh khen từng mặt: 3/18 em = 16,7%

+ Học sinh lên lớp: 18/18 em = 100%

Năm học …………, được sự phân công của BGH nhà trường tôi làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4A. Trong quá trình giảng dạy tôi luôn học hỏi và trao đổi với đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực nghiên cứu tài liệu và phương pháp giảng dạy để làm sao có những bài giảng hay, phù hợp với đối tượng học sinh của địa phương. Rút ra cho mình những kinh nghiệm dạy học phù hợp với sự phát triển của giáo dục. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng nỗ lực của mình, tôi đã luôn tìm tòi những giải pháp hay, tự học hỏi nghiên cứu tài liệu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa phong trào của tổ nói riêng và của nhà trường nói chung ngày một đi lên.

– Trong công tác giảng day tôi luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng dạy học. Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình giảng dạy tôi luôn áp dụng các phương pháp đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng một cách phù hợp, thường xuyên sử dụng các thiết bị dạy học, nghiên cứu kĩ bài giảng trước khi đến lớp. Vận dụng linh hoạt các phương pháp đổi mới để phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh để cùng giáo dục học sinh.

– Trong công tác chủ nhiệm luôn quan tâm tới các đối tượng học sinh, đặc biệt chú trọng tới việc rèn HS yếu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nên cuối năm 100% học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học.

3. Sáng kiến, giải pháp công tác:

– Trong năm học ……….., tham gia thi sáng kiến cấp huyện được công nhận theo Quyết định số: …. ngày …tháng ..năm …và được bảo lưa 1 năm. Tên sáng kiến được công nhận: Ứng dụng CNTT trong giảng dạy qua việc “Thiết kế bài giảng bằng phần mềm PowerPoint”. Trong sáng kiến, tôi nghiên cứa và đưa vào nhiều kênh chữ và hình ảnh các bước để giúp giáo viên nắm cách soạn bài giảng một cách chi tiết và dễ hiểu nhất. Qua trao đổi với một số đồng nghiệp và trao đổi qua Email đa số giáo viên đều cho rằng các bước tôi hướng dẫn rất chi tiết và dễ hiểu.

– Năm học …………, tham gia sáng kiến cấp huyện được công nhận. Tên sáng kiến được công nhận: “Một số biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm và xây dựng lớp tự quản”

4. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước:

– Là người giáo viên ngoài việc thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ chuyên môn của mình. Tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng không chao đảo trước mọi khó khăn thử thách và mọi tác động bên ngoài. Luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình nhà giáo văn hoá. Luôn thực hiện tốt tư cách của người giáo viên trong thời đại mới có phẩm chất đạo đức tác phong mẫu mực được học trò thương yêu, bạn bè đồng nghiệp quí mến.

5. Công tác xây dựng Đảng và đoàn thể:

– Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thách thức. Có ý thức giữ vững và nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

– Tham gia đầy đủ công tác đoàn thể của đơn vị, xây dựng mối đoàn kết trong tập thể. Hưởng ứng và tham gia dầy đủ các hoạt động từ thiện. Tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao trong đơn vị.

IV. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số quyết định, ngày/tháng/năm; cơ quan quyết định khen thưởng

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định, ngày/tháng/năm; cơ quan quyết định khen thưởng

……….

Giấy khen

có thành tích trong phong trào Lao động giỏi

Giấy khen

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp TH

– Quyết định số: ….. ngày….. của chủ tịch công đoàn Giáo dục huyện ……………

– Quyết định số: ………, ngày ….. của Trưởng phòng Giáo dục huyện ……………

………….

Giấy khen

Hội thi đọc diễn cảm cấp huyện

– Quyết định số: ………, ngày ……….. của Trưởng phòng Giáo dục huyện ……………

………

Giấy khen

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Giấy khen

Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Quyết định số: ………, ngày ……….. của Trưởng phòng Giáo dục huyện ……………

– Quyết định số: ………, ngày ……….. của Trưởng phòng Giáo dục huyện ……………

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG

…………………………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………….

……………………………………………………….

………………………………………………………

……………………………………………………….

NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)

………….

3. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở số 2

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ”
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

– Họ tên………………………………

– Sinh ngày, tháng, năm: ……………………; Giới tính:…………..

– Quê quán: ……………………………………….

– Đơn vị công tác: Trường ………………………………

– Chức vụ: ………………………..

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:……………………..

– Quá trình công tác:.

Ngày …….tháng ……..năm …….., tôi được tuyển dụng vào ngành giáo dục

Từ tháng ……..năm ……….đến tháng ……..năm ……..là giáo viên trường …………………..

Từ tháng ……….năm ………..đến nay là giáo viên trường…………………….

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC.

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

– Giảng dạy: …………………………………

– Chuyên trách công tác Phổ cập.

– Thư ký hội đồng sư phạm.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a) Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Năm học ………….tôi được phân công giảng dạy ……………… và kiêm nghiệm công tác Phổ cập giáo dục, Thư ký Hội đồng Sư phạm nhà trường. Trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng học hỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao, được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao.

Kết quả cụ thể:

+ Về giảng dạy:

Giỏi: ………HS = ………..%

Khá: ………HS = ……….%

Trung bình: ………HS = ………%

Yếu: …….HS.

+ Về công tác chuyên trách phổ cập giáo dục:

Được sự chỉ đạo của cấp trên và ban giám hiệu nhà trường, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Tham mưu với Ban chỉ đạo XD XHHT&PCGD xây dựng kế hoạch năm ………và kế hoach năm ………..; giúp Ban chỉ đạo kiện toàn và hoàn thiện các loại văn bản; tập huấn nghiệp vụ điều tra cho giáo viên Tiểu học và THCS; phối hợp với các đơn vị trường và các ban ngành đoàn thể trong xã làm tốt công tác điều tra, tiến hành thiết biểu mẫu theo quy định của Ban chỉ đạo huyện đúng quy định và được đánh giá cao.

Đến thời điểm tháng ………năm ………xã …………đạt chuẩn PCGD THCS với tỉ lệ ……….% (Tăng …………% so với năm …………).

Phối hợp với trường Tiểu học và trường Mầm non nhập hoàn thiện số liệu vào phần mềm Phổ cập giáo dục chông mù chữ trong tháng ………..năm …………

+ Công tác thư kí Hội đồng Sư phạm:

Được ban giám hiệu giao cho kiêm nhiệm công tác Thư lí hội đồng sư phạm nhà trường, phụ trách về Công nghệ thông tin: Quản lí công văn đi, đến và xử lí văn bản qua email nhà trường, quản trị phân mềm quản lí nhà trường Smas; phụ trách phần mêm Quản lí cán bộ viên chức; phần mềm phổ cập giáo dục, phần nềm xét tốt nghiệp THCS và quản trị website nhà trường… Với khối lượng công việc khá nhiều như vậy, bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt công việc mà nhà trương giáo, được Ban giám hiệu nhà trường, các đông nghiệp tin tưởng và đánh giá cao.

– Luôn có ý thức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc, đúng chuẩn mực của một nhà giáo.

– Trong quá trình công tác tôi luôn nêu cao tinh thần tập thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học liện quan đến công việc để thống nhất và bàn các giải pháp thực hiện tốt việc điều tra, nhập dữ liệu và thiết lập biểu mẫu, các văn bản phổ cập giáo dục đúng thời gian quy định.

– Trong công tác chuyên môn, luôn kết hợp với tổ chuyên môn và đồng nghiệp để tìm ra những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất giúp cho chất lượng giáo dục của bộ môn cúng như của nhà trường ngày càng đi lên.

b) Các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học:

Hàng năm tôi đều nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đạt hiệu quả cao. Tham gia viết Sáng kiến và đều được Hội đồng khoa học nhà trường và phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

– Năm học …………: Sáng kiến “Một vài biện pháp trong dạy dạy học Từ ngữ ở THCS” được Hội đồng khoa học chấm sáng kiến trường ………………. xếp loại A;

– Năm học …………: Sáng kiến “Nâng cao hiệu quả dạy học bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Ngữ văn ở bậc thcs” được nhà trường cũng như tổ chuyên môn đánh giá cao

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước:

Luôn yên tâm công tác, chấp hành nghiêm túc những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bản thân thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Luật cán bộ, công chức, viên chức…; nội quy quy chế cơ quan, đơn vị; ý thức tổ chức kỷ luật lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Hưởng ứng cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do nghành phát động; Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương nơi cư trú. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân trên đại bàn sinh sống.

d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức:

Luôn tự học, tự bồi dưỡng, thăm lớp dự giờ học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Luôn có ý thức xây dưng tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt việc bồi dưỡng thường xuyên năm học ………..do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ vững phẩm chất, đạo đức nhà giáo, không vi phạm những điều giáo viên không được làm được quy định trong Điều lệ nhà trường.

e) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:

* Công tác xây dựng Đảng:

Bản thân tôi luôn nghiêm túc Thực hiện Điều lệ Đảng, tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, lập trường chính trị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Năm 2014 đạt danh hiệu Đảng viên Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham mưu với chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, giúp nhà trường trong công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường.

* Công tác Công đoàn:

Thực hiện tốt điều lệ Công đoàn, cùng với Công đoàn nhà trường chăm lo tới đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ giáo viên trong nhà trường, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể xây dựng mối quan hệ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng với yêu cầu của ngành. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đúng quy định. Thực hiện đúng chế độ thăm hỏi đã quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của BCH Công đoàn và theo đúng hướng dẫn thu chi của ngành.

Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân các ngày lễ lớn do Công đoàn các cấp phát động. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức nhà giáo, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định của nhà nước.

* Công tác thanh, thiếu niên.

Phối hợp với Đội TNTP HCM nhà trường thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, làm tốt công tác giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, nề nếp, đội viên thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tham gia các cuộc thi, các phong trào do Đoàn, Đội các cấp và các ngành tổ chức. Tham gia có hiệu quả các buổi Ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sân chơi lành mạnh và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

g) Hoạt động xã hôị từ thiện:

Bản thân luôn tham gia và đóng góp đầy đủ các hoạt động từ thiện do ngành, địa phương phát động, tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động.

CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN.

1. Danh hiệu thi đua:

Năm, năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

…….

Lao động tiên tiến

Quyết định số……………

…….

Lao động tiên tiến

Quyết định số …………………

2. Hình thức khen thưởng:

Năm, năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Với những thành tích đạt được trong những năm qua. Kính đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp xét, tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân tôi./.

Trân trọng đề nghị!

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

4. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở số 3

PHÒNG GD&ĐT TP ………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….tháng ..….năm …..

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ CỘNG NHẬN CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
NĂM HỌC ………….

Kính gửi:

– Hội đồng TĐKT UBND TP ………….

– Hội đồng TĐKT Phòng GD&ĐT TP ………….

– Hội đồng TĐKT Trường Tiểu học ………..

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ và tên: ………

– Sinh ngày: ……….. Giới tính:……..

– Quê quán: …………………………………..

– Trú quán: Khu phố ……….. Thượng, phường ……….., TP …………..

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học ……….. – TP. ………….

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đảng viên

– Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm Ngoại ngữ.

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Nhiệm vụ được giao: Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh khối 5

2. Thành tích đạt được của cá nhân

2.1. Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống

Tôi luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Có lối sống lành mạnh, giản dị, luôn hòa mình với đồng nghiệp, có tinh thần giúp đỡ đoàn kết tương thân tương ái lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ; Giữ vững đạo đức phong cách người giáo viên, được cán bộ, nhân dân địa phương, phụ huynh, học sinh và các thế hệ học sinh tin yêu.

2.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ:

2.2.1. Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

Bản thân tôi luôn tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do nhà trường, phòng GD&ĐT tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

Thường xuyên dự giờ đồng nghiệp, nghiên cứu các tài liệu về đổi mới phương pháp dạy học để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy.

Tự học tin học và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

2.2.2. Trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh.

Năm học …………., tôi được Ban giám hiệu nhà trường phân công giảng dạy Tiếng Anh khối 5 với tổng số học sinh toàn khối là 238 học sinh. Trong suốt quá trình giảng dạy, tôi luôn cố gắng hết sức mình vì học sinh thân yêu, vừa dạy dỗ vừa nhiệt tình chỉ bảo. Tìm hiểu hoàn cảnh cũng như đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi để kịp thời uốn nắn, xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, năm học …………., do dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng rất nhiều tới quá trình giảng dạy và học tập, nhờ sự cố gắng nỗ lực không ngừng vượt qua mọi khó khăn của cả cô và trò, tôi và học sinh của mình đã có được một số thành tích sau:

– Hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập theo đúng thời gian quy định.

– Tổng số học sinh hoàn thành môn học, tỉ lệ 100%

– 6 học sinh tham gia cuộc thi TOELF Primary, trong đó 1 học sinh đạt B1 và được vào vòng thi chung kết tại Hà Nội.

2.2.3. Trách nhiệm của giáo viên đối với công việc chung của nhà trường.

– Đối với công tác chuyên môn, tôi luôn là người được giao công việc đầu tiên. Trong năm học này, tháng 12/2019 tôi được động viên đăng ký tham dự cuộc thi Giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp thành phố.

– Đối với công việc chung của Nhà trường, tôi luôn tích cực và nhiệt tình tham gia, không ngại khó, ngại khổ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Tham gia tích cực Công tác Phổ cập giáo dục, phong trào văn nghệ của nhà trường.

– Tham gia tích cực các Hoạt động phong trào của Ngành Giáo dục Thành phố, Nhà trường và của địa phương nơi cư trú.

– Nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc xây dựng nhà trường để giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa.

Tôi tích cực tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn của trường cũng như của Phòng giáo dục tổ chức. Tích cực tham gia nghiên cứu xây dựng Đề tài và Sáng kiến trong giảng dạy.

– Có 01 Sáng kiến được xếp loại Khá cấp Thành phố.

Cuối năm tôi được tập thể Hội đồng Sư phạm nhà trường bình xét:

+ Cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Giáo viên giỏi cấp trường;

+ Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”;

2.3. Về công tác giảng dạy:

– Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

– Soạn giảng đúng chương trình, tìm hiểu nghiên cứu bài giảng trước khi lên lớp.

– Hồ sơ sổ sách đầy đủ và đúng quy định đảm bảo chất lượng.

– Thực hiện đảm bảo có chất lượng các tiết dạy, sử dụng có các thiết bị, đồ dùng dạy học có hiệu quả.

– Ứng dụng CNTT vào giảng dạy đạt hiệu quả tốt.

– Tham gia giảng dạy trực tuyến cho học sinh trong đợt nghỉ dịch Covid-19 với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng học” và đạt kết quả tốt.

– Hoàn thành tốt các công việc được giao với tinh thần và trách nhiệm cao.

– Luôn có ý thức học hỏi đồng nghiệp, tự bồi dưỡng thông qua các giờ dạy, các buổi sinh hoạt chuyên môn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân. Cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, có tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và trong công việc.

– Đánh giá đúng kết quả học tập của học sinh, không để tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp.

2.4. Đề tài, sáng kiến được công nhận trong các năm học

Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy, viết sáng kiến. Nhiều năm đã có sáng kiến, đề tài về đổi mới phương pháp trong dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, về chuyên môn phù hợp với đặc trưng giảng dạy được xếp loại Tốt cấp trường, xếp loại Khá cấp Thành phố.

Năm học …………, tôi có sáng kiến được xếp loại Tốt cấp trường, gửi Phòng GD&ĐT TP …………., UBND TP …………. và được xếp loại Khá.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG.

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức đã được khen thưởng.

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Trên đây là bản báo cáo thành tích cá nhân của tôi. Tôi kính mong Ban thi đua khen thưởng nhà trường, ban thi đua khen thưởng Phòng GD&ĐT TP …………., ban thi đua khen thưởng UBND thành phố …………. xem xét, quyết định.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

(Ký, đóng dấu)

5. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở số 4

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ”

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

– Họ tên………………………………

– Sinh ngày, tháng, năm: ……………………; Giới tính:…………..

– Quê quán: ……………………………………….

– Đơn vị công tác: Trường ………………………………

– Chức vụ: ………………………..

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:……………………..

– Quá trình công tác:.

Ngày …….tháng ……..năm …….., tôi được tuyển dụng vào ngành giáo dục

Từ tháng ……..năm ……….đến tháng ……..năm ……..là giáo viên trường …………………..

Từ tháng ……….năm ………..đến nay là giáo viên trường…………………….

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC.

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

– Giảng dạy: …………………………………

– Chuyên trách công tác Phổ cập.

– Thư ký hội đồng sư phạm.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a) Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Năm học ………….tôi được phân công giảng dạy ……………… và kiêm nghiệm công tác Phổ cập giáo dục, Thư ký Hội đồng Sư phạm nhà trường. Trong quá trình công tác tôi luôn cố gắng học hỏi và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà trường giao, được Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao.

Kết quả cụ thể:

+ Về giảng dạy:

Giỏi: ………HS = ………..%

Khá: ………HS = ……….%

Trung bình: ………HS = ………%

Yếu: …….HS.

+ Về công tác chuyên trách phổ cập giáo dục:

Được sự chỉ đạo của cấp trên và ban giám hiệu nhà trường, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Tham mưu với Ban chỉ đạo XD XHHT&PCGD xây dựng kế hoạch năm ………và kế hoach năm ………..; giúp Ban chỉ đạo kiện toàn và hoàn thiện các loại văn bản; tập huấn nghiệp vụ điều tra cho giáo viên Tiểu học và THCS; phối hợp với các đơn vị trường và các ban ngành đoàn thể trong xã làm tốt công tác điều tra, tiến hành thiết biểu mẫu theo quy định của Ban chỉ đạo huyện đúng quy định và được đánh giá cao.

Đến thời điểm tháng ………năm ………xã …………đạt chuẩn PCGD THCS với tỉ lệ ……….% (Tăng …………% so với năm …………).

Phối hợp với trường Tiểu học và trường Mầm non nhập hoàn thiện số liệu vào phần mềm Phổ cập giáo dục chông mù chữ trong tháng ………..năm …………

+ Công tác thư kí Hội đồng Sư phạm:

Được ban giám hiệu giao cho kiêm nhiệm công tác Thư lí hội đồng sư phạm nhà trường, phụ trách về Công nghệ thông tin: Quản lí công văn đi, đến và xử lí văn bản qua email nhà trường, quản trị phân mềm quản lí nhà trường Smas; phụ trách phần mêm Quản lí cán bộ viên chức; phần mềm phổ cập giáo dục, phần nềm xét tốt nghiệp THCS và quản trị website nhà trường… Với khối lượng công việc khá nhiều như vậy, bản thân tôi luôn cố gắng học hỏi, không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt công việc mà nhà trương giáo, được Ban giám hiệu nhà trường, các đông nghiệp tin tưởng và đánh giá cao.

– Luôn có ý thức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc, đúng chuẩn mực của một nhà giáo.

– Trong quá trình công tác tôi luôn nêu cao tinh thần tập thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học liện quan đến công việc để thống nhất và bàn các giải pháp thực hiện tốt việc điều tra, nhập dữ liệu và thiết lập biểu mẫu, các văn bản phổ cập giáo dục đúng thời gian quy định.

– Trong công tác chuyên môn, luôn kết hợp với tổ chuyên môn và đồng nghiệp để tìm ra những phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất giúp cho chất lượng giáo dục của bộ môn cúng như của nhà trường ngày càng đi lên.

b) Các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học:

Hàng năm tôi đều nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đạt hiệu quả cao. Tham gia viết Sáng kiến và đều được Hội đồng khoa học nhà trường và phòng Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

– Năm học …………: Sáng kiến “Một vài biện pháp trong dạy dạy học Từ ngữ ở THCS” được Hội đồng khoa học chấm sáng kiến trường ………………. xếp loại A;

– Năm học …………: Sáng kiến “Nâng cao hiệu quả dạy học bằng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Ngữ văn ở bậc thcs” được nhà trường cũng như tổ chuyên môn đánh giá cao

c) Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước:

Luôn yên tâm công tác, chấp hành nghiêm túc những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bản thân thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; Luật cán bộ, công chức, viên chức…; nội quy quy chế cơ quan, đơn vị; ý thức tổ chức kỷ luật lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Hưởng ứng cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do nghành phát động; Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương nơi cư trú. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân trên đại bàn sinh sống.

d) Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức:

Luôn tự học, tự bồi dưỡng, thăm lớp dự giờ học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Luôn có ý thức xây dưng tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt việc bồi dưỡng thường xuyên năm học ………..do Phòng GD&ĐT tổ chức.

Bản thân luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ vững phẩm chất, đạo đức nhà giáo, không vi phạm những điều giáo viên không được làm được quy định trong Điều lệ nhà trường.

e) Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể:

* Công tác xây dựng Đảng:

Bản thân tôi luôn nghiêm túc Thực hiện Điều lệ Đảng, tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, lập trường chính trị, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng. Năm 2014 đạt danh hiệu Đảng viên Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham mưu với chi bộ nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để củng cố và xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, giúp nhà trường trong công tác quản lí, chỉ đạo chuyên môn và các hoạt động khác trong và ngoài nhà trường.

* Công tác Công đoàn:

Thực hiện tốt điều lệ Công đoàn, cùng với Công đoàn nhà trường chăm lo tới đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ giáo viên trong nhà trường, phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn và các đoàn thể xây dựng mối quan hệ hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng với yêu cầu của ngành. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đúng quy định. Thực hiện đúng chế độ thăm hỏi đã quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của BCH Công đoàn và theo đúng hướng dẫn thu chi của ngành.

Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhân các ngày lễ lớn do Công đoàn các cấp phát động. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức nhà giáo, không vi phạm đạo đức nhà giáo, thực hiện đúng quy chế chuyên môn, thực hiện kế hoạch hóa gia đình theo đúng quy định của nhà nước.

* Công tác thanh, thiếu niên.

Phối hợp với Đội TNTP HCM nhà trường thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, làm tốt công tác giáo dục truyền thống đạo đức, lối sống, nề nếp, đội viên thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; tham gia các cuộc thi, các phong trào do Đoàn, Đội các cấp và các ngành tổ chức. Tham gia có hiệu quả các buổi Ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sân chơi lành mạnh và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

g) Hoạt động xã hôị từ thiện:

Bản thân luôn tham gia và đóng góp đầy đủ các hoạt động từ thiện do ngành, địa phương phát động, tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động.

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TRONG GIAI ĐOẠN.

1. Danh hiệu thi đua:

Năm, năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

…….

Lao động tiên tiến

Quyết định số……………

…….

Lao động tiên tiến

Quyết định số …………………

2. Hình thức khen thưởng:

Năm, năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Với những thành tích đạt được trong những năm qua. Kính đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp xét, tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho cá nhân tôi./.

Trân trọng đề nghị!

6. Báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng chiến sĩ thi đua cấp cơ sở số 5

Trường………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

năm học ………………..

1. Sơ yếu lý lịch:

– Họ và tên:…………………………………………………………

– Ngày tháng năm sinh:…………………………………………

– Đơn vị công tác:…………………………………………

– Chức vụ, chuyên môn được đào tạo:…………………………………………

2. Các thành tích đã đạt được trong năm qua:

2.1. Thành tích của bộ môn/phòng ban:

– Thành tích trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (giảng dạy, phục vụ giảng dạy):

– Nghiên cứu khoa học:…………………………………………

– Hoạt động phong trào:…………………………………………

– Các thành tích khác:…………………………………………

2.2. Thành tích của cá nhân:

– Nhiệm vụ được giao:…………………………………………

– Thực hiện nhiệm vụ được giao (giảng dạy, nghiên cứu khoa học nếu có) nêu cụ thể số giờ giảng, đối tượng sinh viên, phương pháp giảng dạy tiên tiến, hiện đại…. tên đề tài nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm hay tham gia….

– Các thành tích khác:

3. Khen thưởng của cá nhân trong năm qua:

– Khen thưởng của bộ môn (huân chương, bằng khen, giấy khen, TTLĐXS)

– Khen thưởng của cá nhân (bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương….)

Với những thành tích đã đạt được, kính đề nghị Hội đồng Thi đua – khen thưởng nhà trường xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học ………..

……., ngày….tháng…..năm…..

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị

Người báo cáo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button