Biểu mẫu

Báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia

Mẫu số 10/QTDA: Báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả phê duyệt quyết toán dự án. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả phê duyệt… Mẫu được ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 10/QTDA

Bạn đang xem bài: Báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

ĐƠN VỊ TỔNG HỢP BÁO CÁO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………../BC-QTDA

………….., ngày tháng năm….

BÁO CÁO
Kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Tên dự án:

Theo Nghị quyết hoặc Quyết định số…ngày…tháng…năm….của….

Quy mô công trình chính:

Thời gian khởi công – hoàn thành công trình chính:

Tổng mức đầu tư được duyệt theo Quyết định số………….. ngày……….tháng……..năm……. của………..là:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh theo Quyết định số………….. ngày……..tháng…….năm…….. của………là:

Đơn vị tổng hợp báo cáo (Bộ, địa phương chủ quản của dự án thành phần chính):

Đơn vị phê duyệt quyết toán các dự án thành phần, tiểu dự án, gồm:

Kết quả phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án:

Đơn vị: triệu đồng

STT

Tên dự án

Cấp quyết định phê duyệt QT

Chủ đầu tư

TMĐT được duyệt (điều chỉnh lần cuối)

Giá trị QT do chủ đầu tư đề nghị

Giá trị QT được duyệt

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng số

1

Dự án chính

2

Dự án thành phần

3

Dự án thành phần

Nơi nhận:
(Ghi theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Mẫu số 10/QTDA: Báo cáo kết quả phê duyệt quyết toán dự án quan trọng quốc gia

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button