Biểu mẫu

Báo cáo chỉ thị 27 của Bộ chính trị

Báo cáo thực hiện chỉ thị số 27-ct/tw

Báo cáo chỉ thị 27 của Bộ chính trị là mẫu được lập ra để tổng kết kết quả thực hiện số Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Mời các bạn tham khảo 2 mẫu Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 27-ct/tw mà THPT Đồng Hới.vn sưu tầm được dưới đây.

Bạn đang xem bài: Báo cáo chỉ thị 27 của Bộ chính trị

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số 27-ct/tw ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị

1. Báo cáo chỉ thị 27 của Bộ chính trị số 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ……….

Số: ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày… tháng… năm ….

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện số Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27- CT/TW VÀ KẾ HOẠCH 166-KH/TU

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện

Trên cơ sở Kế hoạch số 166-KH/TU của Tỉnh ủy, văn bản chỉ đạo số 2564/UBND-NC của UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đã cụ thể hóa bằng văn bản để triển khai các nội dung của Kế hoạch đến các phòng, ngành, địa phương để áp dụng thực hiện nghiêm túc; đồng thời thông qua 01 buổi chào cờ, 01 cuộc họp giao ban UBND huyện, 01 cuộc giao ban của Huyện ủy, quán triệt đến cán bộ các phòng, ngành, địa phương để thực hiện nghiêm túc, tổng số lượng cán bộ được quán triệt là 142 người.

2. Việc cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

– Đã ban hành 01 văn bản: số 403/UBND ngày 8/5/2019 của UBND huyện về việc triển khai Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị.

Văn bản được ban hành ngay sau khi có Kế hoạch của Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị 27-CT/TW; việc ban hành văn bản kịp thời, giúp đã phòng, ngành, địa phương nắm rõ các quy định trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao

1.1. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉnh quyền trong công tác bảo vệ người tố cáo trong phạm vi phụ trách

Trên cơ sở các nội dung Kế hoạch 166-KH/TU, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy định bảo vệ người tố cáo theo quy định tại Chương VI, Luật Tố cáo năm 2018. Chỉ đạo xác minh, xử lý kịp thời, đúng quy định đơn thư tố cáo của công dân.

– Việc xử lý vi phạm đối với cấp dưới và trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra tình trạng người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập: không có.

1.2. Công tác hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo: Không.

1.3. Công tác kiểm tra, thanh tra, giảm sát về công tác bảo vệ người tố cáo

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thanh tra công vụ trên các lĩnh vực… từ đó xem xét, hướng dẫn và chấn chỉnh kịp thời việc tiếp nhận, giải quyết các nội dung tố cáo của các địa phương.

Trong năm 2019, UBND huyện đã tổ chức 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ tại UBND xã Đức Lĩnh. Qua kết quả thanh tra, trong thời kỳ thanh tra, tại UBND xã Đức Lĩnh không phát sinh đơn thư tố cáo nào; không có cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ người bảo vệ tố cáo.

Thông qua các cuộc thanh tra, Đoàn Thanh tra đã rà soát, đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ; đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành quy định pháp luật trong quá trình tham mưu của cán bộ chuyên môn; từ đó, hướng dẫn và kịp thời chấn chỉnh nếu có những sai phạm. Nhìn chung, qua kết quả thanh tra, đối tượng thanh tra đã thực hiện nghiêm túc các quy định, tuy nhiên, trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị phản ánh, một số chưa đảm bảo về mặt thời gian.

1.4. Công tác kiện toàn tổ chức, tăng cường trách nhiệm, nâng cao ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo

– Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: UBND huyện đã thành lập Ban Tiếp công dân, trong đó đồng chí Chánh Văn phòng làm Trưởng ban; 01 đồng chí Phó Văn phòng (cử nhân Luật) làm cán bộ chuyên trách và mời thêm đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên, môi trường, LĐ TBXH, Nội vụ, Ban GPMB Ngàn Trươi – Cẩm Trang làm thành viên.

Bố trí, tăng cường 3 cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại Thanh tra huyện đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, đạo đức công vụ.

Cán bộ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND huyện tạo điều kiện tham gia đầy đủ các cuộc tập huấn do các cơ quan cấp trên tổ chức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỷ năng nghiệp vụ để thực hiện hiệu quả việc tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn.

Ở cấp xã, Chủ tịch UBND xã đều phân công cán bộ phụ trách công tác Tư pháp – Hộ tịch trực tiếp tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

– Việc phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong việc bảo vệ người tố cáo: được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 49 Luật Tố cáo năm 2018.

1.5. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh với biểu hiện bao che, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những hành vi vu khống, tổ cáo sai sự thật

– Chỉ đạo, định hướng Trung tâm Văn hóa truyền thông lồng ghép vào các trang tin nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị và mọi người dân trong công tác bảo vệ người tố cáo; Trung tâm Văn hóa truyền thông đã biên soạn nội dung, chỉ đạo các Đài truyền thanh cơ sở phát trên hệ thống loa truyền thanh thôn xóm các nội dung, thông tin và lồng ghép việc tuyên truyền các nội dung về bảo vệ người tố cáo vào buổi sáng hàng ngày.

– Đánh giá kết quả chỉ đạo và hiệu quả tham gia của các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác này: Thông qua việc tuyên truyền, thông qua kết quả thực hiện việc bảo vệ người tố cáo, những người có phát sinh đơn thư tố cáo trên địa bàn đều được giữ an toàn, không có phản ánh, kiến nghị nào liên quan đến việc người tố cáo bị đe dọa, xâm hại.

2. Kết quả cụ thể

– Tổng số đơn thư tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: 0.

– Tổng số người có yêu cầu được bảo vệ, trong đó: số người đề nghị bảo vệ vị trí công tác, việc làm: 0 số người đề nghị bảo vệ tính mạng, sức khỏe: 0; số người đề nghị bảo vệ tài sản: 0; số người đề nghị bảo vệ danh dự, nhân phẩm: 0.

– Số người được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bảo vệ: số người được bảo vệ vị trí công tác, việc làm: 0; số người được bảo vệ tính mạng, sức khỏe: 0; số người được bảo vệ tài sản: 0; số người được bảo vệ danh dự, nhân phẩm: 0.

– Số người tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị trả thù, trù dập; các hình thức trả thù, trù dập thường gặp; kết quả xử lý, hình thức xử lý hành vi trả thù, trù dập: 0.

– Số người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bị xử lý do buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người tố cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập: 0.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

………. là huyện miền núi, nằm xa trung tâm của tỉnh, những năm qua, cùng với việc tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội thì huyện cũng rất quan tâm thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Do đó, số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh hàng năm ít, số lượng đơn thư vượt cấp, công dân đến Ban Tiếp công dân tỉnh được hạn chế đáng kể. Tuy nhiên, trước khi Chỉ thị 27-CT/TW được ban hành, mặc dù đơn thư được giải quyết kịp thời, song để đảm nảo các thông tin về người tố cáo; thực hiện việc biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng chưa thực sự được quan tâm.

Thực hiện nội dung Chỉ thị 27-CT/TW, Kế hoạch 166-KH/TW, UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ người tố cáo, quan tâm thực hiện việc biểu dương những người tố cáo đúng tại các buổi thông qua dự thảo kết luận nội dung tố cáo, góp phần khắc phục cơ bản những hạn chế mà Chỉ thị 27-CT/TW đã chỉ ra.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

– Việc bố trí cán bộ Thanh tra huyện chưa đảm bảo biên chế quy định, cán bộ thường xuyên thay đổi nên ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn.

2.2. Nguyên nhân

– Nguyên nhân chủ quan:

+ Do số lượng biên chế được giao của UBND huyện ………. ít, dẫn đến biên chế được phân về từng phòng chưa đảm bảo đúng số lượng.

+ Do cán bộ huyện ………. là có hộ khẩu thường trú tại các huyện khác nên trong quá trình làm việc, việc cán bộ xin chuyển công tác để hợp thức hóa gia đình xẩy ra nhiều hơn.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

– Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung theo quy định tại Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nội dung theo Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 166-KH/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nêu.

– Tiếp tục tuyên truyền, phố biến và kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các nội dung liên quan đến bảo vệ người tố cáo tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn.

– Quan tâm bố trí đầy đủ, đảm bảo số lượng, chất lượng cán bộ chuyên môn tham mưu thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 166-KH/TU ngày 18/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ của UBND huyện ………../.

Nơi nhận:

– Thanh tra tỉnh;

– Thường trực Huyện ủy;

– Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

– Lưu VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

2. Báo cáo chỉ thị 27 của Bộ chính trị số 2

UBND TỈNH ………

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ….

………, ngày tháng …năm ….

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Thực hiện công văn số 204/TTT-PCTN ngày 23/4/2020 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW tại cơ quan như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27- CT/TW

1. Việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW:

Trong năm qua, Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 27-CT/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ; kịp thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập đầy đủ các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và nhiều văn bản khác.

 • Các hình thức phổ biến, quán triệt: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TW được Đảng ủy Sở, Lãnh đạo đơn vị quan tâm quán triệt vào các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ, sinh hoạt Công đoàn nhằm triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tốcáo.
 • Số lượng, thành phần được phổ biến, quán triệt: 100% cán bộ, đảng viên công chức trong cơ
 • Kết quả phổ biến, quán triệt: Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Luôn khuyến khích, động viên cán bộ, Đảng viên tích cực thực hiện góp ý, phản ánh, tố giác hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

2. Việc cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW:

Triển khai các nội dung của Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Chính quyền, đoàn thể ban hành các văn bản chỉ đạo; giao Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cụ thể:

 • Kế hoạch số 93/KH-SVHTTDL ngày 22/7/2019 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3061/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa côngvụ.
 • Kế hoạch số 82/KH-SVHTTDL ngày 13/5/2019 về thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêucực.
 • Quyết định số 154/QĐ-SVHTTDL ngày 11/7/2019 về việc ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông
 • Quyết định số 340/QĐ-SVHTTDL ngày 22/02/2019 về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan Sở VHTTDL
 • Kế hoạch số 47/KH-SVHTTDL ngày 20/3/2019 kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm
 • Công văn số 465/SVHTTDL-TTS ngày 18/4/2020 về việc triển khai “tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn2019-2021”.
 • Kế hoạch số 50/KH-SVHTTDL ngày 07/4/2020 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm

Sau khi ban hành các văn bản để chỉ đạo, lãnh đạo đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ người phát hiện, tô giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ được giao:

Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong công tác bảo vệ người tố cáo trong phạm vi phụ trách Cấp ủy, lãnh đạo Cơ quan đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo về bảo vệ người tố cáo. Luôn quan tâm, sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra Sở, Văn phòng Sở cùng phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt Nội quy tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian qua, tại Sở cũng như tại các đơn vị trực thuộc Sở không có đơn thư tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; không có trường hợp đơn vị, cá nhân nào để xảy ra tình trạng người tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách bị trả thù, trù dập.

Công tác hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo

Sở đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-SVHTTDL ngày 13/5/2019 về thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Qua đó đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, cung cấp thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ. Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêucực.

Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác bảo vệ người tố cáo

Trong năm, Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và du lịch đã kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW lồng ghép với việc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; chấp hành pháp luật của nhà nước và kết quả thực hiện chuyên môn được

Hàng năm Sở đều tổ chức các cuộc kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kiểm tra công tác cải cách hành chính.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần triển khai đạt hiệu quả về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng.

Công tác kiện toàn tổ chức, tăng cường trách nhiệm, nâng cao ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo Thanh tra Sở là đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,tố cáo luôn nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức công vụ và luôn được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như chuyên môn, nghiệp vụ.

Sở đã kịp thời ban hành các văn bản trong lãnh đạo, chỉ đạo CBCC,VC thực hiện nghiêm văn hóa công sở, kỷ cương hành chính, như:

 • Kế hoạch số 57/KH-SVHTTDL ngày 28/3/2019 về việc kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm
 • Kế hoạch số 93/KH-SVHTTDL ngày 22/7/2019 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3061/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, Lãnh đạo Sở đã phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng phòng, đơn vị:

Thanh tra Sở có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các thông tin phản ánh, tố giác và phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Văn phòng Sở: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề xuất việc biểu dương khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có tinh thần, trách nhiệm trong việc tố cáo người vi phạm. Phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở: căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện tốt trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong các lĩnh vực liên quan.

Chỉ đạo việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và việc phối hợp trong công tác bảo vệ người tố cáo Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong toàn ngành luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ người tố cáo. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; bên cạnh đó phải động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Thường xuyên tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ người tố cáo.

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, đấu tranh với biểu hiện bao che, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật: Chưa thực hiện.

2. Kết quả cụ thể:

Tổng số đơn thư tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: không.

Tổng số người có yêu cầu được bảo vệ; trong đó:

+ Số người đề nghị bảo vệ vị trí công tác, việc làm: không;

+ Số người đề nghị bảo vệ tính mạng, sức khỏe: không;

+ Số người đề nghị bảo vệ tài sản: không;

+ Số người đề nghị bảo vệ danh dự, nhân phẩm: không.

Số người được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bảo vệ:

+ Số người được bảo vệ vị trí công tác, việc làm: không;

+ Số người được bảo vệ tính mạng, sức khỏe: không;

+ Số người được bảo vệ tài sản: không;

+ Số người đượcbảo vệ danh dự, nhân phẩm: không.

Số người tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị trả thù, trù dập: không.

Số người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bị xử lý do buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người tố cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập: không.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 • Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đây là lĩnh vực nhiều vấn đề liên quan tới ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ sinh ra tiêu cực, tham nhũng và sai phạm. Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, phát huy tính dân chủ, đoàn kết của tập thể cán bộ công chức, viên chức trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, và nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chấp hành theo đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước. Vì vậy, trong năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch chưa phát hiện có vụ việc tham nhũng nào xảy ra và cũng không có đơn thư tố cáo liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của ngành quản lý.
 • Nhận thức tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng cũng như việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và việc phối hợp trong công tác bảo vệ người tố cáo. Lãnh đạo Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện các giải pháp kịp thời, đồng bộ. Vì vậy, trong thời gian qua trong toàn ngành không có trường hợp đơn vị, cá nhân nào để xảy ra tình trạng người tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách bị trả thù, trù dập.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch số 82/KH-SVHTTDL ngày 13/5/2019 của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các văn bản liên quan đến phòng chống tham nhũng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ đảng viên, CCVC và người lao động về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ người tố cáo.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với công tác bảo vệ người tố cáo. Tăng cường công tác giám sát của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên.

Tổ chức củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy, cán bộ tham mưu cho cấp ủy, cơ quan, đơn vị để làm tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo triển khai Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như trên./.

Nơi nhận:

– Ban Nội chính;

– Sở Nội vụ (b/c);

– Lãnh đạo Sở;

– Lưu: VT, TTS.

GIÁM ĐỐC

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button