Biểu mẫu

Bản nhận xét kết quả đào tạo đối với giảng viên

Mẫu nhận xét kết quả nghiên cứu của giảng viên

Mẫu nhận xét kết quả đào tạo đối với giảng viên

Bản nhận xét kết quả đào tạo là biểu mẫu nhận xét được lập ra để nhận xét kết quả đào tạo cũng như kết quả nghiên cứu khoa học đối với các giảng viên và giảng viên thỉnh giảng. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu đơn, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem bài: Bản nhận xét kết quả đào tạo đối với giảng viên

Mẫu số 02

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO…(2)…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN

1. Họ và tên giảng viên/giảng viên thỉnh giảng:……………………………………………………………..

2. Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………………………………………….

3. Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………….

4. Nhận xét về kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học

a) Đào tạo

(Tên môn học, trình độ đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn luận án, luận văn, đồ án hoặc khóa luận; số giờ chuẩn được quy đổi; mức độ hoàn thành khối lượng giảng dạy, năng lực giảng dạy, hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành; ý kiến phản hồi của người học; phát triển chương trình đào tạo, đóng góp khác trong công tác đào tạo…)

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

(Năng lực và kết quả nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, công bố và xuất bản; báo cáo, tổ chức hội nghị, hội thảo; đóng góp và uy tín trong cộng đồng; chỉ số Hindex (nếu có)…)…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Nhận xét về đạo đức nhà giáo và đạo đức trong nghiên cứu khoa học…………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

….(3)…, ngày … tháng … năm ….

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ sở đào tạo.

(3) Địa danh.

Biểu mẫu nhận xét kết quả đào tạo, nghiên cứu đối với giảng viên

ban nhan xet ket qua dao tao doi voi giang vien 1

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Biểu mẫu

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button