Bài 9 trang 76 SGK Hóa học 10

Đề bài

Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl, P, S, C, Br :

a) Trong phân tử KMnO4, Na2Cr2O7, KClO3, H3PO4

b) Trong ion: \({NO_{3}}^{-}\), \({SO_{4}}^{2-}\), \({CO_{3}}^{2-}\), \({Br}^{-}\), \({NH_{4}}^{+}\)

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 9 trang 76 SGK Hóa học 10

Ghi nhớ 4 quy tắc xác định số oxi hóa sgk hóa 10 – trang 73 để xác định được số oxi hóa của các nguyên tố chính xác

Lời giải chi tiết

a. Trong phân tử

KMnO4: 1 + x + 4.(-2) = 0 \( \to\) x = 7 \( \to\) Mn có số oxi hóa +7 trong phân tử KMnO4

Na2Cr2O7: 2.1 + 2.x + 7.(-2) = 0 \( \to\) x = 6 \( \to\) Cr có số oxi hóa +6 trong phân tử Na2Cr2O7

KClO3: 1 + x + 3.(-2) = 0 \( \to\) x = +5 \( \to\) Cl có số oxi hóa +5 trong hợp chất KClO3

H3PO4: 3.1 + x + 4.(-2) = 0 \( \to\) x = 5 \( \to\) x = 5 \( \to\) P có số oxi hóa +5 trong hợp chất H3PO4

b. Trong ion:

NO3: x + 3.(-2) = -1 \( \to\) x = 5 \( \to\) N có số oxi hóa là +5 trong hợp chất NO3

CO32-: x + 3.(-2) = -2 \( \to\) x = 4 \( \to\) C có số oxi hóa là +4

Br: Br có số oxi hóa là -1

NH4+: x + 4.1 = 1 \( \to\) x = -3 \( \to\) N có số oxi hóa là -3

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *