Hóa học 11

Bài 9.7 trang 15 SBT hóa học 11

Đề bài

Có các chất sau đây : NO2, NaNO3, HNO3, Cu(NO3)2, KNO2, KNO3. Hãy lập một dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất đó. Viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện phản ứng, nếu có.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Gợi ý: 

Bạn đang xem bài: Bài 9.7 trang 15 SBT hóa học 11

\(KN{O_2}\xleftarrow{{(1)}}KN{O_3}\xrightarrow{{(2)}}HN{O_3}\xrightarrow{{(3)}}Cu{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{(4)}}N{O_2}\xrightarrow{{(5)}}NaN{O_3}\)

Lời giải chi tiết

Dãy chuyển hoá biểu diễn mối quan hệ giữa các chất có thể là :

\(KN{O_2}\xleftarrow{{(1)}}KN{O_3}\xrightarrow{{(2)}}HN{O_3}\xrightarrow{{(3)}}Cu{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{(4)}}N{O_2}\xrightarrow{{(5)}}NaN{O_3}\)

Các phương trình hoá học :

(1) \(2KN{O_3}\xrightarrow{{{t^0}}}2KN{O_2} + {O_2} \uparrow \)

(2) \(KN{O_3} + {H_2}S{O_{4(dac)}}\xrightarrow{{{t^0}}}HN{O_3} + KHS{O_4}\)

(3) 2HNO3 + Cu(OH)2 \( \to \) \(Cu{(N{O_3})_2} + 2{H_2}O\)

(4) \(2Cu{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2CuO + 4N{O_2} + {O_2}\)

(5) 2NO2 + 2NaOH \( \to \) \(NaN{O_3} + NaN{O_2} + {H_2}O\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button