Hóa học 10

Bài 7 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Đề bài

Cho biết phản ứng thuận nghịch sau: 

Bạn đang xem bài: Bài 7 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

\({H_2}\left( k \right) + {I_2}\left( k \right)\,\, \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over
{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \,\,2HI\left( k \right)\)

Nồng độ các chất lúc cân bằng ở nhiệt độ 4300C như sau:

\(\left[ {{H_2}} \right] = \left[ {{I_2}} \right] = 0,107M\,\,\,\,\,  ;\,\,\,\,\,\,\,\,\left[ {HI} \right] = 0,786M\)

Tính hằng số cân bằng Kc của phản ứng ở 4300C.

Lời giải chi tiết

Biểu thức tính hằng số cân bằng: \({K_c} = {{{{\left[ {HI} \right]}^2}} \over {\left[ {{H_2}} \right]\left[ {{I_2}} \right]}}.\)

Thay các giá trị [HI] = 0,786M; [H2] = [I2] = 0,107M

Vậy \({K_c} = {{{{\left( {0,786} \right)}^2}} \over {{{\left( {0,107} \right)}^2}}} = {{0,617796} \over {0,011449}} = 53,96.\)

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 10

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button