Vật lý 12

Bài 7.4, 7.5 trang 18 SBT Vật Lí 12

7.4

Công thức liên hệ giữa tốc độ sóng \(v\), bước sóng \(\lambda \), chu kì \(T\) và tần số \(f\)của sóng là:

Bạn đang xem bài: Bài 7.4, 7.5 trang 18 SBT Vật Lí 12

A. \(\lambda  = \dfrac{v}{T} = vf\)             B. \(\lambda T = vf\)

C. \(\lambda  = vT = \dfrac{v}{f}\)             D. \(v = \lambda T = \dfrac{\lambda }{f}\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức liên hệ giữa \(\lambda ,v,f,T\)

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\begin{array}{l}\lambda  = vT\\T = \dfrac{1}{f}\\ \Rightarrow \lambda  = vT = \dfrac{v}{f}\end{array}\)

Chọn C

7.5

Một sóng có tần số \(120Hz\) truyền trong một môi trường với tốc độ \(60m/s\), thì bước sóng của nó là

A. \(1,0m\)                             B. \(2,0m\)

C. \(0,5m\)                             D. \(0,25m\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính bước sóng \(\lambda  = \dfrac{v}{f}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có bước sóng \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{60}}{{120}} = 0,5m\)

Chọn C

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Vật lý 12

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button