Hóa học 11

Bài 46.5, 46.6 trang 74 SBT hóa học 11

Câu 46.5.

Độ linh động của nguyên tử H trong nhóm OH của các chất C2H5OH, C6H5OHHCOOH và CH3COOH tăng dần theo trật tự nào ?

A. C2H5OH < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH.

B. CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH.

C. C2H5OH < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH.

D. C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH.

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 46.5, 46.6 trang 74 SBT hóa học 11

Xét khả năng đẩy, hút e của R(H) đính kèm phân tử.

Lời giải chi tiết:

Đối với các chất có chức axit: CH3COOH có độ linh động kém hơn HCOOH vì CH3 đẩy e còn H không đẩy e.

Với các chất có dạng ROH sắp xếp theo thứ tự tăng dần: C2H5OH, C6H5OH do C2H5 đẩy e, C6H5 hút e.

=> Chọn C.

Câu 46.6.

Trong các chất dưới đây, chất nào không có phản ứng hóa học với cả 3 chất: Na, NaOH, NaHCO3?

A. C2H5-OH        B. C6H5-OH

C. C6H5-CHO      D. C6H5-COOH

Phương pháp giải:

Bạn đang xem bài: Bài 46.5, 46.6 trang 74 SBT hóa học 11

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất không có phản ứng hóa học với cả 3 chất: Na, NaOH, NaHCO3 là C6H5-CHO

=> Chọn C.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button