Hóa học 11

Bài 46.16 trang 76 SBT hóa học 11

Đề bài

Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B, cả hai đều mạch hở. Tổng số mol 2 chất trong hỗn hợp M là 0,5 mol. Để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M cần dùng vừa hết 30,24 lít O2. Sản phẩm cháy gồm có 23,4 g H2O và 26,88 lít CO2. Các thể tích đo ở đktc.

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên gọi và phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp M, biết rằng chất B hơn chất A một nguyên tử cacbon.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) Biện luận số nguyên tử cacbon trong A, B (A có 2 và B có 3 nguyên tử cacbon)=> CTTQ của A, B ( A là ancol no có 2 cacbon : C2H6-x(OH)x hay C2H6Ox B là axit đơn chức có 3 cacbon : C3HyO2.)

+) Viết các PTHH:

C2H6Ox + \(\dfrac{{7 – x}}{2}\)O2 \( \to \) 2CO2 + 3H2O

 C3HyO2+ \((2 + \dfrac{y}{4})\)O2 \( \to \) 3CO2 + \(\dfrac{y}{2}\)H2O

+) Gọi số mol A là a, số mol B là b, lập hpt ẩn a, b, x, y.

+) Giải hpt => CTPT của A, B.

+) Viết CTCT và gọi tên A, B.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 46.16 trang 76 SBT hóa học 11

Khi đốt 0,5 mol hỗn hơp M, số mol CO2 thu đươc là : \(\dfrac{{26,88}}{{22,4}}\) = 1,2 (mol).

Nếu đốt 1 mol hỗn hợp M, số mol CO2 thu được sẽ là 2,4 (mol).

Như vậy chất A và chất B có chứa trung bình 2,4 nguyên tử cacbon , chất A lại kém chất B 1 nguyên tử cacbon. Vậy, A có 2 và B có 3 nguyên tử cacbon.

A là ancol no có 2 cacbon : C2H6-x(OH)x hay C2H6Ox

B là axit đơn chức có 3 cacbon : C3HyO2.

Đặt số mol A là a, số mol B là b :

a + b = 0,5 (1)

C2H6Ox + \(\dfrac{{7 – x}}{2}\)O2 \( \to \) 2CO2 + 3H2O

a mol       \(\dfrac{{7 – x}}{2}a\) mol      2a mol 3a mol

C3HyO2+ \((2 + \dfrac{y}{4})\)O2 \( \to \) 3CO2 + \(\dfrac{y}{2}\)H2O

b mol       \((2 + \dfrac{y}{4})\)b mol  3b mol   \(\dfrac{y}{2}\)bmol

Số mol O2 là : (3,5 – 0,5x)a + (2 + 0,25y)b = \(\dfrac{30,24}{22,4}\) = 1,35 (mol) (2)

Số mol CO2 là : 2a + 3b = 1,2 (mol) (3)

Số mol CO2 là : 3a + \(\dfrac{y}{2}\)b = \(\dfrac{23,4}{18}\) = 1,30 (mol) (4)

Giải hệ phương trình đại số tìm được : a = 0,3 ; b = 0,2 ; x = 2 ; y = 4.

Chất A : C2H6O2 hay 9 1 etanđiol (hay etylenglicol) chiếm \(\dfrac{{0,3.62}}{{0,3.62 + 0.2.72}}\). 100% = 56,4% khối lượng M.

Chất B : C3H4O2 hay CH2 = CH – COOH, axit propenoic chiếm 43,64% khối lượng M.

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button