Hóa học 11

Bài 46.15 trang 76 SBT hóa học 11

Đề bài

Chất A là một axit cacboxylic no, mạch hở. Để trung hoà 50 g dung dịch A có nồng độ 5,2% cần dùng vừa đúng 50 ml dung dịch NaOH 1 M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 15,6 g chất A, thu được 10,08 lít CO2 (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.

Vận dụng quy tắc đọc tên thay thế của axit, hãy cho biết tên của A. 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) A là CnH2n+2-x(COOH)x ; CTPT là Cn+xH2n+2O2x

Bạn đang xem bài: Bài 46.15 trang 76 SBT hóa học 11

+) Tính số mol NaOH trong 50 ml dung dịch 1 M

+) Các PTHH:

\({C_n}{H_{2n + 2 – x}}{(COOH)_x} + xNaOH \to {C_n}{H_{2n + 2 – x}}{(COONa)_x} + x{H_2}O\)

\({C_{n + x}}{H_{2n + x}}{O_{2{\rm{x}}}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to (n + x)C{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

+) Dựa vào dữ kiện đề bài và PTHH lập hpt ẩn x, n

+) Giải hpt => CTPT A

+) Viết CTCT A và đọc tên

Lời giải chi tiết

A là axit no, mạch hở, chưa rõ là đơn chức hay đa chức ; vậy chất A là CnH2n+2-x(COOH)x ; CTPT là Cn+xH2n+2O2x

Khối lượng mol A là (14n + 44c + 2) gam. Khối lượng A trong 50 g dung dịch 5,2% là \(\dfrac{{50.5,2}}{{100}} = 2,6(g)\)

Số mol NaOH trong 50 ml dung dịch 1 M là : \(\dfrac{{1.50}}{{1000}}\) = 0,05 (mol).

\({C_n}{H_{2n + 2 – x}}{(COOH)_x} + xNaOH \to {C_n}{H_{2n + 2 – x}}{(COONa)_x} + x{H_2}O\)

Theo phương trình : cứ (14n + 44x + 2) g A tác dụng với x mol NaOH

Theo đầu bài : cứ 2,6 g A tác dụng với 0,05 mol NaOH

\(\dfrac{{14n + 44{\rm{x}} + 2}}{{2,6}} = \dfrac{x}{{0,05}}(1)\)

\({C_{n + x}}{H_{2n + x}}{O_{2{\rm{x}}}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to (n + x)C{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Theo phương trình : Khi đốt (14n + 44x + 2) g A thu được (n + x) mol CO2

Theo đầu bài : Khi đốt 15,6 g A thu được \(\dfrac{{10,08}}{{22,4}}\) =0,45 (mol) CO2

\(\dfrac{{14n + 44{\rm{x}} + 2}}{{15,6}} = \dfrac{{n + x}}{{0,45}}(2)\)

Từ (1) và (2), tìm được n = 1, x = 2 CTPT cùa A : C3H4O4 

CTCT của A : HOOC – CH2 – COOH (Axit propanđioic)

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button