Hóa học 11

Bài 46.13 trang 76 SBT hóa học 11

Đề bài

Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản ứng) :

Bạn đang xem bài: Bài 46.13 trang 76 SBT hóa học 11

11 112 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Học sinh tổng hợp kiến thức của chương 9: Anđehit – xeton – axit cacboxylic và các hợp chất có liên quan để viết PTHH

Lời giải chi tiết

(1) \(C{H_2} = C{H_2} + HCl\) \(\xrightarrow{{{xt}}}\) \(C{H_3} – C{H_2} – Cl\)

(2) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\) \(\xrightarrow{{{ancol}}}\) \(C{H_2} = C{H_2} + NaCl + {H_2}O\)

(3) \({C_2}{H_5}Cl + NaOH\) \(\xrightarrow{{{nước}}}\) \({C_2}{H_5}OH + NaCl\)

(4) \({C_2}{H_5}OH + HCl\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \({C_2}{H_5}Cl + {H_2}O\)

(5) \({C_2}{H_4} + {H_2}O\) \(\xrightarrow{{{H^ + }}}\)\({C_2}{H_5}OH\)

(6) \({C_2}{H_5}OH\) \(\xrightarrow[{{{170}^0}C}]{{{H_2}S{O_4}}}\) \({C_2}{H_4} + {H_2}O\)

(7) \({C_2}{H_5}OH + CuO\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(C{H_3}CHO + Cu + {H_2}O\)

(8) \(C{H_3}CHO + {H_2}\) \(\xrightarrow{{Ni,{t^0}}}\) \({C_2}{H_5}OH\)

(9) \({C_2}{H_5}OH + {O_2}\) \(\xrightarrow{{{xt}}}\) \(C{H_3}COOH + {H_2}O\)

(10) 2\(C{H_3}CHO + {H_2}\) \(\xrightarrow{{{xt}}}\) 2\(C{H_3}COOH\)

(11) \(C{H_3}COOH + NaOH \to \) \(C{H_3}COONa + {H_2}O\)

(12) \(C{H_3}COONa + {H_2}S{O_4}\) \( \to C{H_3}COOH + N{a_2}S{O_4}\)

(13) \(C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\) \(\overset {xt} \leftrightarrows \) \(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\)

(14) \(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\) \(\overset {xt} \leftrightarrows \) \(C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH\)

(15) \(C{H_3}COO{C_2}{H_5} + NaOH\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \(C{H_3}COONa + {C_2}{H_5}OH\)

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button