Hóa học 11

Bài 45.5, 45.6, 45.7, 45.8 trang 71 SBT hóa học 11

Câu 45.5.

Trong 4 chất dưới đây, chất nào dễ tan trong nước nhất ?

Bạn đang xem bài: Bài 45.5, 45.6, 45.7, 45.8 trang 71 SBT hóa học 11

A. CH3-CH2-COO-CH3.                          

B. CH3-COO-CH2-CH3.

C. CH3-CH2-CH2-COOH.                                  

D. CH3-CH2-CH2-CH2-COỌH.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Axit cacboxylic Tại đây.

Lời giải chi tiết:

độ tan của các axit giảm dần theo chiều tăng của phân tử khối

=> Chọn C.

Câu 45.6.

Trong 4 chất dưới đây, chất nào phản ứng được với cả 3 chất : Na, NaOH và NaHCO3 ?

A. C6H5-OH.     

B. HO-C6H4-OH.

C. H-COO-C6H5.                                     

D. C6H5-COOH.

Phương pháp giải:

Gợi ý: chất trên là chất có nhóm chức -COOH

Lời giải chi tiết:

Chất phản ứng được với cả 3 chất : Na, NaOH và NaHCO3 là C6H5-COOH.

=> Chọn D.

Câu 45.7.

Có bao nhiêu axit cacboxylic có cùng công thức phân thức C5H10O2?

A. 2 chất              B. 3 chất

C. 4 chất              D. 5 chất

Phương pháp giải:

Viết các đồng phân axit cacboxylic của C5H10O2

Lời giải chi tiết:

Các axit cacboxylic C5H10O2 phải có dạng C4H9-COOH. Có 4 gốc -C4H9 vì vậy có 4 axit.

457lg

=> Chọn C.

Câu 45.8.

Dãy nào sau đây gồm các chất đều có thể điều chế trực tiếp ra axit axetic?

A. C2H5OH, CH3, H-COO-CH3

B. C2H2, CH3CHO, CH3-COO-C2H5

C. CH3COONa, H-CHO, CH3(CH2)2CH3

D. C2H5OH, CH3CHO, CH3OH

Phương pháp giải:

 Xem lại lí thuyết về Axit cacboxylic Tại đây.

Lời giải chi tiết:

axit CH3 – COOH được sản xuất theo nhiều phương pháp như lên men giấm hay oxi hóa andehit axetic,…

=> Chọn D.

 THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button