Hóa học 11

Bài 45.16 trang 73 SBT hóa học 11

Đề bài

Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở A và anol no đơn chức mạch hở B. Hai chất A và B có cùng số nguyên tử cacbon.

Lấy 25,8 g M đem chia làm 2 phần đều nhau. Cho phần (1) tác dụng hết với natri thu được 2,80 lít H2. Để đốt cháy hoàn toàn phần (2) cần dùng vừa hết 14,56 lít \({O_2}\) . Các thể tích tính ở đktc.

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo, tên và phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) Chất A có CTPT là CnH2nO2, CTCT là Cn-1H2n-1COOH

Bạn đang xem bài: Bài 45.16 trang 73 SBT hóa học 11

Chất B có CTPT là CnH2n+2O, CTCT là CnH2n+1OH. 

+) Viết các PTHH: 

P1: \(2{C_{n – 1}}{H_{2n – 1}}COOH + 2Na \to \)\(2{C_{n – 1}}{H_{2n – 1}}COONa + {H_2}\)

      \({C_n}{H_{2n + 1}}OH + 2Na \to 2{C_n}{H_{2n + 1}}ONa + {H_2}\)

P2: \({C_n}{H_{2n}}{O_2} + \dfrac{{3n – 2}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

      \({C_n}{H_{2n + 2}}{O_2} + \dfrac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

+) Dựa vào dữ kiện đề bài và PTHH, lập hpt ẩn để tìm n và số mol mỗi axit.

+) Tính phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp M

Lời giải chi tiết

Chất A có CTPT là CnH2nO2, CTCT là Cn-1H2n-1COOH

Chất B có CTPT là CnH2n+2O, CTCT là CnH2n+1OH. 

Phần (1) :

\(2{C_{n – 1}}{H_{2n – 1}}COOH + 2Na \to \)\(2{C_{n – 1}}{H_{2n – 1}}COONa + {H_2}\)

x mol                                                          \(\dfrac{x}{2}\) mol

\({C_n}{H_{2n + 1}}OH + 2Na \to 2{C_n}{H_{2n + 1}}ONa + {H_2}\)

y mol                                                                       \(\dfrac{y}{2}\) mol

\(\dfrac{{x + y}}{2} = \dfrac{{2,8}}{{22,4}} \Rightarrow x + y = 0,25(1)\)

Phần (2) :

\({C_n}{H_{2n}}{O_2} + \dfrac{{3n – 2}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

x mol               \(\dfrac{{3n – 2}}{2}\)x mol

\({C_n}{H_{2n + 2}}{O_2} + \dfrac{{3n}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

y mol                  \(\dfrac{{3n}}{2}\)y mol

\(\dfrac{{(3n – 2) + 3ny}}{2} = \dfrac{{14,56}}{{22,4}} \Rightarrow (3n – 2)x + 3ny = 1,3(2)\)

Khối lượng mỗi phần : (14n + 32)x + (14n + 18)y = \(\dfrac{{25,8}}{2}\) = 12,9 (3)

Từ hệ các phương trình (1), (2), (3), tìm được n = 2; x = 0,1; y = 0,15.

Chất A : \({C_2}{H_4}{O_2}\) hay \(C{H_3}COOH\) (axit axetic) chiếm : \(\dfrac{{0,1.60}}{{12,9}}\).100% = 46,5% khối lượng hỗn hợp.

Chất B : C2H6O hay CH3-CH2-OH (ancol etylic) chiếm : 100% – 46,5% = 53,5% khối lượng hỗn hợp.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button