Hóa học 11

Bài 45.15 trang 73 SBT hóa học 11

Đề bài

Dung dịch X có chứa đồng thời hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.

Lấy 80 ml dung dịch X đem chia làm hai phần như nhau. Trung hoà phần (1) bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn thu được 4,26 g hỗn hợp muối khan. Trung hoà phần (2) bằng dung dịch Ba(OH)2 rồi cô cạn, thu được 6,8 g hỗn hợp muối khan.

Hãy xác định công thức phân tử và nồng độ mol của từng axit trong dung dịch X.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

+) CT chung 2 axit là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COOH\) 

Bạn đang xem bài: Bài 45.15 trang 73 SBT hóa học 11

+) Viết các PTHH: 

\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COOH + NaOH \to {C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COONa + {H_2}O\)

2\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COOH + Ba{(OH)_2} \to \)\({({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COO)_2}Ba + 2{H_2}O\)

+) Dựa vào PTHH lập hpt ẩn x và \(\overline n \). Giải hpt => CTPT 2 axit.

+) Gọi số mol mỗi axit lần lượt là a, b (mol)

+) Lập hpt ẩn a, b. Giải hpt => nồng độ mol của từng axit trong dung dịch X.

Lời giải chi tiết

Đặt công thức chung của 2 axit là \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COOH\)

Phần 1 : 

\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COOH + NaOH \to {C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COONa + {H_2}O\)

x mol                                                          x mol

(14\(\overline n \) + 68)x = 4,26 (1)

Phần 2 : 

2\({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COOH + Ba{(OH)_2} \to \)\({({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 1}}COO)_2}Ba + 2{H_2}O\)

x mol                                             \(\dfrac{x}{2}\) mol

(28\(\overline n \) + 227)\(\dfrac{x}{2}\) = 6,08 (2)

Từ (1) và (2) tìm được \(\overline n \) = 2,75; x = 0,04.

Axit thứ nhất là C2H5COOH (C3H8O2) có số mol là a mol.

Axit thứ hai là C3H7COOH (C4H8O2) có số mol là b mol.

\(\left. \begin{array}{l}
a + b = 0,04\\
\dfrac{{2a + 3b}}{{a + b}} = 2,75
\end{array} \right\}a = 0,01;b = 0,03\)

CM của C2H5COOH là: \(\dfrac{{0,01}}{{40}}.1000\) = 0,25 (mol/l).

CM của C3H7COOH là: \(\dfrac{{0,03}}{{40}}.1000\) = 0,75 (mol/l).

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button