Hóa học 11

Bài 44.6, 44.7, 44.8, 44.9 trang 70 SBT hóa học 11

Câu 44.6.

Chất 446d có tên là :

Bạn đang xem bài: Bài 44.6, 44.7, 44.8, 44.9 trang 70 SBT hóa học 11

A. pentan-4-on.        

B. pentan-4-ol.

C. pentan-2-on.                                 

D. pentan-2-ol.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chất trên có tên là: pentan-2-on.

=> Chọn C.

Câu 44.7.

Nhận xét nào sau đây là đúng ?

A. Anđehit và xeton đều làm mất màu nước brom.

B. Anđehit và xeton đều không làm mất màu nước brom.

C. Xeton làm mất màu nước brom còn anđehit thì không.

D. Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Anđehit làm mất màu nước brom còn xeton thì không.

=> Chọn D.

Câu 44.8.

Phản ứng CH3-CH2-OH + CuO \( \to \) CH3-CHO + Cu + \({H_2}O\) thuộc loại phản ứng nào cho dưới đây ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc cả 3 loại phản ứng đó. 

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Anđehit – Xeton Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng tách.

=> Chọn C.

Câu 44.9.

Anđehit benzoic C6H5-CHO tác dụng với kiềm đậm đặc theo phương trình hoá học sau :

\(2{C_6}{H_5}CHO + KOH\) \( \to \) \({C_6}{H_5}COOK + {C_6}{H_5}C{H_2}OH\)

anđehit benzoic                     kali benzoat          ancol benzylic

Trong phản ứng này thì

A. anđehit benzoic chỉ bị oxi hoá.

B. anđehit benzoic chỉ bị khử.

C. anđehit benzoic không bị oxi hoá, không bị khử.

D. anđehit benzoic vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của nguyên tố trước và sau phản ứng => Kết luận.

Lời giải chi tiết:

\(2{C_6}{H_5}\mathop C\limits^{ + 1} HO + KOH \to {C_6}{H_5}\mathop C\limits^{ + 3} OOK + {C_6}{H_5}\mathop C\limits^{ – 1} {H_2}OH\)

=> Chọn D.

THPT Đồng Hới

Trích nguồn: THPT Đồng Hới
Danh mục: Hóa học 11

THPT Đồng Hới

THPT Đồng Hới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button